Medietilsynet overleverte NRK-rapport til kultur- og likestillingsministeren

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det er ingen grunn til å innskrenke NRKs digitale handlingsrom i nyhets- og aktualitetsmarkedet, er Medietilsynets vurdering i en ny utredning.

Trettebergstuen og Velsand på scenen
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen mottok rapporten fra Medietilsynets direktør Mari Velsand. Foto: Ingvill Tandstad/Kulturdepartementet

29. november mottok kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen rapporten "NRKs bidrag til mediemangfoldet" fra Medietilsynets direktør, Mari Velsand.

Rapporten "NRKs bidrag til mediemangfoldet" (medietilsynet.no)

På oppdrag fra Kulturdepartementet har Medietilsynet utredet hvordan NRK bidrar til mediemangfoldet, og hvordan NRKs virksomhet virker inn på konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet.

– Neste høst skal regjeringa bestemme retningen for mediepolitikken fram til utgangen av 2026. Denne rapporten blir en viktig del av beslutningsgrunnlaget vårt. Både NRK og andre norske mediehus ligger langt framme i den digitale utviklinga, men konkurrerer også skarpt med pengesterke multinasjonale selskaper om nordmenns oppmerksomhet. Det er viktig for meg som medieminister å ha en allmennkringkaster som fortsetter å levere kvalitet i alle flater, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Trettebergstuen og Eriksen med rapporten
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Ingvill Tandstad/Kulturdepartementet

Konkurransepresset fra NRK har økt

Medietilsynet har særlig analysert NRKs digitale nyhets- og aktualitetstilbud nasjonalt og i fire regionale markeder. Konklusjonen er at konkurransepresset fra NRK har økt noe nasjonalt siden forrige analyse i 2018, og at NRK nå har byttet plass med Dagbladet som VGs nærmeste konkurrent. NRK synes også å ha blitt en noe nærmere konkurrent til Dagbladet, men VG er fortsatt Dagbladets viktigste konkurrent.

Konkurransepresset NRK utøver mot Aftenposten har trolig endret seg mindre enn konkurransepresset NRK utøver mot VG siden forrige analyse.

– Selv om konkurransen fra NRK er blitt noe sterkere, tyder analysene på at denne konkurransen i all hovedsak virker skjerpende og ikke har negative konsekvenser for de kommersielle aktørenes tilstedeværelse i markedet. Medietilsynet vurderer dermed at den økte konkurransen kommer publikum og mediemangfoldet til gode, sier Medietilsynets direktør, Mari Velsand.

Medietilsynets utredning skal inngå i grunnlaget for utformingen av forslag til fireårige styringssignal for NRK for perioden 2023-2026. Stortinget skal fastsette styringssignalet i forbindelse med behandlingen av budsjettproposisjonen for 2023.

Hovedpunkter fra rapporten:

  • NRK bidrar positivt til mediemangfoldet og det samlede tilbudet til publikum ved å oppfylle sitt allmennkringkastingsoppdrag.
  • Siden forrige utredning i 2018 har konkurransepresset fra NRK økt noe i det digitale nyhets- og aktualitetsmarkedet nasjonalt.
  • Medietilsynet vurderer at den økte konkurransen nasjonalt har virket skjerpende og ikke har hatt negative konsekvenser for kommersielle aktørers eksistens eller publikums totale tilbud.
  • NRKs regionale tilbud konkurrerer i liten grad med lokal- og regionaviser, og konkurransepresset vurderes som lite i disse markedene.
  • Det ser ut til å være en positiv sammenheng mellom regelmessig bruk av NRKs nyheter og å ha tilgang til betalte nyheter på nett.

Medietilsynets anbefalinger basert på funnene i rapporten:

  • NRKs digitale handlingsrom bør ikke innskrenkes.
  • NRK bør få et særskilt ansvar for å dekke det regionale forvaltningsnivået.
  • Kravet om 40 prosent norsk musikk bør utvides til å gjelde flere av NRKs radiokanaler.
  • NRK Sápmi bør pålegges å fremme samiske musikere, artister, komponister og tekstforfattere, herunder ny og tradisjonell samisk musikk og musikk på alle de tre samiske språkene.
  • Det bør formaliseres at NRK skal arbeide for å fremme kjønnsbalanse og minoriteters representasjon i egen organisasjon.

NRK-plakaten ut på høring

Kulturdepartementet sender i dag NRKs oppdrag, NRK-plakaten med utfyllende bestemmelser, på høring.

Høringsfristen er 7. februar 2022. Høringen er lagt ut på regjeringen.no www.regjeringen.no/2888982.

Nett-tv Medietilsynet overleverer NRK-rapport til kultur- og likestillingsministeren

Se sendingen her

Se sendingen her