Mer korn og flere kyr i 2021

I år har 38 321 foretak søkt om produksjonstilskudd, viser ferske tall fra Landbruksdirektoratet. Det er en begrenset reduksjon i antall jordbruksforetak. Kornarealet er større enn i fjor, og det er flere kyr.

Foreløpige tall viser at tallet på foretak ligger ganske stabilt. Reduksjonen fra i fjor er på litt under 400 foretak med areal. Det er en nedgang på 1,1 prosent.

Det totale jordbruksarealet som er i drift i Norge er så å si uendret sammenlignet med 2020.

På landsbasis har arealer med korn økt med vel 21 000 dekar, mens grovfôrproduksjonen har gått ned med nesten 23 000 dekar sammenlignet med i fjor.

Kornåker i Vestfold.
Kornarealet har økt fra 2020 til 2021. Foto: Landbruks- og matdepartementet

De foreløpige tallene viser at totalt areal som drives økologisk, eller er i andre eller tredje års karens i 2021, var vel 377 000 dekar. Dette er 5 300 dekar lavere enn de endelige tallene for 2020.

Antallet melkekyr per 1. oktober 2021 var nesten 2 000 høyere enn i 2020, mens tallet for ammekyr i 2021 var nesten 6 300 høyere.

Det ble sluppet 4 900 færre sauer og 13 200 færre lam på utmarksbeite i år sammenlignet med 2021.

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger i jordbruket.