Midlertidig samfiskeordning for de minste fartøyene i lukket gruppe kyst i fisket etter makrell i 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å innføre en midlertidig samfiskeordning for de minste fartøyene i lukket gruppe i fiske etter makrell.

– En slik ordning har vært etterspurt i en situasjon med økte drivstoffkostnader. Vi har lyttet til fiskerinæringen, vurdert saken og besluttet å etterkomme dette ønsket, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ordningen er laget etter modellen for torskefisket nord for 62°N. Den nye midlertidige samfiskeordningen gis benevnelsen kvotesamarbeidsordning for å unngå at den forveksles med den tradisjonelle pelagiske samfiskeordningen som er regulert i høstingsforskriften.

Den nye ordningen er for eiere som har deltatt i fisket etter makrell og blitt kvotebelastet i ett av årene 2020 eller 2021. Dette er fordi et samfiskefartøy kan ha utnyttet kvoten uten å lande fangsten fordi det andre fartøyet i samfiskelaget har stått for all landing av fangsten.

Utskifting av fartøy vil ikke være til hinder for deltakelse i ordningen.

Ordningen er tatt inn som en egen bestemmelse i forskrift 21. desember 2021 om regulering av fisket etter makrell i 2022 under kapittel 5 fellesbestemmelser.

Ordningen trer i kraft i dag, 1. juli 2022.