Motsyklisk kapitalbufferkrav uendret

Finansdepartementet har i dag besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret på 1 prosent fra 30. juni 2015, i tråd med råd fra Norges Bank. Finanstilsynet har tatt til orde for at kravet bør settes opp til 1,5 prosent med virkning fra 31. desember 2015.

Basert på utviklingen i nøkkelindikatorer og risikofaktorer har Finansdepartementet i dag besluttet at det ikke nå gjøres endringer i kravet til motsyklisk kapitalbuffer. Departementet har blant annet lagt vekt på at usikkerheten om den økonomiske utviklingen har økt den siste tiden. Det er økt vekst i boligprisene samtidig som det er utsikter til avmatning i norsk økonomi, særlig som følge av fallet i oljeprisen. Det er viktig at bankene benytter dagens gode inntjening til å styrke egenkapitalen. Vedvarende finansielle ubalanser kan gi grunnlag for senere å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer.

Norges Bank skal hvert kvartal utarbeide et beslutningsgrunnlag og gi sin vurdering av og råd om nivået på kravet til motsyklisk kapitalbuffer. Norges Bank har i brev 10. desember 2014 vurdert at beslutningsgrunnlaget ikke taler for en endring i bufferkravet nå. Etter Norges Banks vurdering har de finansielle ubalansene samlet sett ikke bygd seg videre opp siden forrige beslutning om motsyklisk kapitalbuffer, men utviklingen i boligmarkedet og bankenes utlånspraksis den siste tiden kan gjøre husholdningene mer sårbare. Beslutningsgrunnlaget er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/14. Finanstilsynet har i brev 11. desember 2014 tatt til orde for at bufferkravet bør settes opp til 1,5 prosent med virkning fra 31. desember 2015.

Formålet med den motsykliske kapitalbufferen er å gjøre bankene mer solide og mer robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal stramme inn på kredittgivingen i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp. Det er tegn til at det har bygd seg opp slike ubalanser i norsk økonomi. Det kan bidra til å forsterke eller utløse økonomiske tilbakeslag. Bankene bør derfor holde en motsyklisk kapitalbuffer. Finansdepartementet besluttet 12. desember 2013 at banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, skal pålegges et krav til motsyklisk kapitalbuffer på 1 prosent av beregningsgrunnlaget med virkning fra 30. juni 2015. Bufferkravet skal oppfylles med ren kjernekapital.

Les mer:

(* Fotnote: Korrektur fra Finanstilsynet: Den siste setningen i Finanstilsynets brev til Finansdepartementet nederst på side 1 skal lyde: "Tolvmånedersveksten i boligprisene var 6,8 prosent i november",  ikke 6,5 prosent som det nå står.)

Til toppen