Nedgang i norske utslipp av klimagasser i 2022

De endelige utslippstallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utslippene av klimagasser i Norge gikk ned med om lag 0,8 prosent, eller om lag 0,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, fra 2021 til 2022.

Det endelige utslippstallet for 2022 er noe lavere enn de foreløpige tallene SSB publiserte i juni i år. Bak de endelige tallene ligger det et mer fullstendig datagrunnlag.

– Det er positivt at klimagassutslippene gikk ned i vårt første år i regjering. I 2022 økte aktiviteten i samfunnet etter to år med pandemi. Jeg er glad for at utslippene har blitt redusert til tross for dette, men dette er likevel ikke bra nok, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Klima- og miljøministeren er klar på at utslippene må mye raskere ned i tiden framover, og at regjeringen har en plan for å nå klimamålene i ikke-kvotepliktig sektor i 2030:

–Regjeringen har i høst lagt fram en plan for hvordan vi skal redusere de ikke-kvotepliktige utslippene med 50 prosent fram mot 2030 i tråd med klimamålet vi har satt oss. Det tar tid fra vi presenterer en plan til utslippene faktisk blir redusert. Jo lenger klimapolitikken får virke, jo mer effekt vil den ha på klimakutt, sier Bjelland Eriksen.

Planen framkommer i «Grønn bok», eller Regjeringens klimastatus og -plan, som legges fram sammen med statsbudsjettet. Dokumentet summerer opp klimapolitikken til regjeringen og staker ut kursen mot klimamålene.

Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å få til utslippskutt framover.

– Regjeringen legger konkrete løp for å fase ut fossile utslipp fra industrien, sjøfart, bygge- og anleggsplasser og veitransport. Dette skal skje gjennom målrettede satsinger som tar i bruk virkemiddelpakker som består av krav, forbud, avgift og støtteordninger. Samarbeidet med jordbruket fører til konkrete initiativ for å få ned klimagassutslipp fra sektoren, spesielt utslippene fra husdyr. I tillegg har vi i flere år styrket Enova, og vi skjerper miljø- og klimakrav i offentlige anskaffelser. Dette vil bidra til å nå våre klimamål i 2030, og vise vei for 2050, sier Bjelland Eriksen.