Ny evaluering av kostnadsoverskridelse på Campus Ås

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Prosjektet med å samlokalisere veterinærmiljøene til NMBU og Veterinærinstituttet på Ås ble 1,3 milliarder dyrere enn planlagt og var klart til innflytting to år på overtid. Nå peker en ekstern evaluering på at Statsbygg gjennomgående har undervurdert kompleksiteten, omfanget, kravene til smittevern og utgiftene, og i for liten grad sett helheten i prosjektet. Samtidig burde Kunnskapsdepartementet hatt bedre rutiner for å håndtere avvik underveis.

– Vi har uten tvil fått et bygg med verdensledende fasiliteter for veterinærmiljøene på Campus Ås, men Regjeringen ser alvorlig på at byggeprosjektet ble betydelig dyrere enn planlagt. Det er viktig at vi har god kontroll på hvordan vi bruker skattebetalernes penger. Derfor er jeg glad for at vi nå har fått en ekstern evaluering av prosjektet. Evalueringsrapporten gir oss mange gode anbefalinger som vi kan lære av og ta med oss inn i andre byggeprosjekter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Opprinnelig var Campus Ås estimert til å koste rundt 7,2 milliarder kroner i dagens priser, mens byggeprosjektet har endt opp med å koste mer enn 8,5 milliarder kroner. I tillegg er det investert i nytt utstyr for om lag 1,2 milliarder kroner.

Stortinget gav klarsignal til å realisere nybygget på Campus Ås i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2013. I de opprinnelige planene skulle bygget være ferdigstilt og tas i bruk til høstsemesteret 2019, men innflyttingen ble to år forsinket. Forsinkelsen og sluttfasen har vært og er krevende for alle som er involvert i prosjektet, ikke minst for brukerne.

Undervurderte kostnader og for stram tidsplan

Dette er bakgrunnen for at Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2021 bestilte en ekstern evaluering av prosjektet, med hovedvekt på gjennomføringsfasen. Nå har Dovre Group levert sin rapport.

Evalueringen peker på at det meste i prosjektet har blitt dyrere enn planlagt. Spesielt prosjekteringen og elektrodelen av prosjektet har vært sterkt underdimensjonert. Her ble de faktiske kostnadene betydelig høyere enn budsjettet. Statsbygg har i for stor grad basert styring og rapportering på informasjon fra hver enkelt kontrakt, og ikke tilstrekkelig ivaretatt helheten og forhold som virker på tvers, skriver Dovre i rapporten.

I rapporten peker de også på at prosjektet var lagt opp med en for stram tidsplan, ingen eller lite med tidsreserver, manglende helhetsplanlegging og for liten oversikt over alt som skulle gjøres i sluttfasen. Covid-19 har selvfølgelig også spilt inn de to siste årene.

– Rapporten peker på en rekke punkter som kan forbedres i Statsbyggs prosjektgjennomføring. Statsbygg har allerede startet sitt arbeid med forbedringer i tråd med rapportens anbefalinger. Departementet vil følge opp Statsbyggs forbedringsarbeid i den løpende styringsdialogen, sier Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

For dårlige rutiner ved avvik underveis

Prosjektet skulle styres etter tre resultatmål: Kostnad, kvalitet og tid. Kostnad ble identifisert som viktigst og tid det minst viktige. Evaluatorene mener imidlertid at prosjektet i praksis i stor grad har vært kvalitets- og tidsstyrt.

For å analysere kostnadsutviklingen burde prosjektet hatt flere "stopp-punkter", dvs. punkter der departementet burde avkrevd ekstraordinær rapportering og mulighet for å gjøre tiltak hvor departementet involveres i beslutningene.

Anbefalinger for bedre prosjektstyring

Som del av evalueringen gir Dovre en rekke anbefalinger som bør vurderes i senere byggeprosjekter.

Usikkerhetsanalyser

 • Gjennomføre usikkerhetsanalyser regelmessig og på fastsatte tidspunkter, minst én gang i året. I intense perioder hvert halvår.
 • Ved negativ kostnadsutvikling eller tvil om resultatene fra prosjektets usikkerhetsanalyse bør man vurdere å bestille uavhengige usikkerhetsanalyser
 • Justeringer av kostnadsrammer bør alltid understøttes av kvantitative usikkerhetsanalyser, for å sikre realistiske vurderinger.

Rutiner ved avvik

 • Prosjekter bør avkreves ekstraordinær rapportering og vurdering av tiltak om resultatmål for kostnad eller tid trues.
 • Erfaringer fra Campus Ås tilsier at det ikke kan forutsettes at prosjektets statusrapportering gir et realistisk situasjonsbilde.
 • Bestillerdepartementet bør ha tilgang på kompetanse til å vurdere alvorlighetsgrad og relevansen av tiltak, samt gjøre uavhengig kontroll.

Fremdrift

 • Det bør etableres helhetlige fremdriftsplaner i henhold til beste praksis for alle prosjektfaser.
 • Fremdriftsplaner bør ha tidsreserver mellom ferdigstilling og overtagelse.
 • Behov for planlegging bør ikke undervurderes. Dette gjelder ikke minst i sluttfasen av prosjekter. Erfaringer tilsier at økt teknisk kompleksitet i bygg medfører mer krevende og omfattende sluttfaser.

Prosjektrådet

 • Vurdere å etablere et beslutningsdyktig prosjektstyre i stedet for et prosjektråd, i særskilt store prosjekter og/eller med mange aktører
 • Prosjektråd eller -styre bør suppleres med prosjektkompetanse på fast basis, som kan bidra konstruktivt inn i møter gjennom å kontrollere statusrapportering, samt å gi råd til, og utfordre, Statsbygg. Prosjektråd eller -styre bør i tillegg ha tilgang til fagkompetanse for å kunne utfordre brukerne.

 • Campus Ås er Norges største tverrfaglige fagmiljø innen miljø- og biovitenskap.
 • Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet (VI) flyttet fra Adamstuen til Ås i 2021.
 • Nye Campus Ås består av de syv fakultetene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), inkludert Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet.
 • Nye Campus Ås er et nybygg med brutto funksjonsareal på rundt  63 000 m2. Prosjektet består av åtte bygninger og rundt 2400 rom. 
 • Bygningene inneholder blant annet laboratorier, dyrehospital, akvarier og andre spesialrom med veterinærmedisinsk utstyr til forskning, diagnostisering og behandling av dyr.