Samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Ekstern evaluering. Rapport til Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Dovre Group Consulting har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført en evaluering av samlokaliseringsprosjektet ved Campus Ås. Prosjektet er forsinket sammenlignet med opprinnelig fremdriftsplan, og har overskredet den fastsatte kostnadsrammen. Hensikten med evalueringen er at involverte organisasjoner skal høste læring om hva som kan gjøres bedre ved tilsvarende prosjekter i fremtiden. Evalueringen er gjennomført med hovedvekt på gjennomføringsfasen av prosjektet.

Oppdraget er gjennomført i perioden mai 2021 til desember 2021. Resultater ble presentert for oppdragsgiverne, Statsbygg, Veterinærinstituttet og Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet 30.11.2021. Foreløpig rapport er forelagt oppdragsgiverne og øvrige involverte organisasjoner for kommentar, og kommentarer er hensyntatt i endelig rapport. Hovedkonklusjoner fra presentasjon og foreløpig rapport er ikke endret.