Ny lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven)

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag lagt fram forslag til en ny grenselov. Den nye loven vil avløse riksgrenseloven av 1950, og gi et tydeligere og mer helhetlig regelverk som også omfatter reglene om grensepassering og inn- og utreisekontroll av personer i utlendingsloven.

Les lovforslaget: Prop. 161 L (2016–2017) Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven)

Gjeldende regler om grensetilsyn og grensekontroll følger for en stor del av folkerettslige avtaler som Norge er bundet av, særlig gjennom Schengen-samarbeidet og avtalene med nabolandene Sverige, Finland og Russland. Disse reglene videreføres i lovforslaget, som heller ikke innebærer endringer i ansvarsfordelingen og organiseringen av grensekontrollen.  

– Norge har et godt utviklet grensekontrollkonsept. Dagens regler er imidlertid fragmenterte, og til dels gamle og utydelige. En ny grenselov som samler, moderniserer og forbedrer regelverket vil bidra til å styrke det viktige grensekontrollarbeidet, og gi et bedre fundament for styring, samarbeid og utvikling, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

Lovforslagets regler om grensetilsyn omhandler rettslige og fysiske forhold på og ved Norges landegrenser, og viderefører riksgrenselovens regler om grensegater, rådighetsbegrensninger og adferdsnormer. Reglene om grensekontroll gjenspeiler Schengen-regelverkets krav til kontroll med bevegelsen av personer over grensene, og omfatter både inn- og utreisekontroll og grenseovervåking. Lovforslaget gir også klargjørende regler om behandling av opplysninger og taushetsplikt under utførelse av grensekontroll, og nye hjemler for supplerende regulering i forskrift.

Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med lovforslaget har tatt utgangspunkt i forslagene fra grenselovutvalget i NOU 2009:20 Ny grenselov. Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll.

Til toppen