Prop. 161 L (2016–2017)

Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven)

I proposisjonen foreslår Justis- og beredskapsdepartementet en ny lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven). Lovforslaget baserer seg fullt ut på eksisterende ansvarsfordeling og organisering av grensekontrollen under politiets ansvar, og på Norges folkerettslige forpliktelser etter blant annet Schengen-samarbeidet og grenseavtalene med Russland, Finland og Sverige. Gjeldende regler er imidlertid fragmenterte og til dels gamle. Forslaget til ny grenselov vil avløse riksgrenseloven av 1950, og gi et moderne og mer helhetlig rettslig rammeverk som også omfatter reglene om grensepassering og inn- og utreisekontroll av personer i utlendingsloven. Lovforslaget tydeliggjør dessuten lovforankringen av den sivile grenseovervåkingen under politiets ansvar, og skal gi et klart og godt fundament for styring, samarbeid og supplerende regler. Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med lovforslaget har tatt utgangspunkt i forslagene fra grenselovutvalget i NOU 2009:20 Ny grenselov. Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll.

Les dokumentet

Digitalt vedlegg:

Følg proposisjonen på Stortinget