Nok et rekordår for staten som eier

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Utbyttet til staten fra selskapene med statlig eierandel har aldri vært høyere enn 2022. Samtidig viser statens eierrapport at betydelig flere av selskapene rapporterer på sine klimagassutslipp.

– I tråd med forventningene vi satte i eierskapsmeldingen, viser årets eierrapport sterk fremgang på selskapenes klimarapportering og nå rapporterer rekordmange av selskapene på sine direkte og indirekte utslipp. Hele 87 prosent av selskapene har rapportert. Det er en økning fra 59 prosent i fjor, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Statens forventninger til klima ble tydeliggjort i eierskapsmeldingen, Meld. St. 6 (2022–2023) Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap — Statens direkte eierskap i selskaper, som ble fremlagt høsten 2022. Med meldingen stiller staten flere og tydeligere forventninger til blant annet natur, risikostyring, åpenhet og rapportering, lønns- og arbeidsvilkår. Statens eierrapport 2022 beskriver også i hvilken grad selskapene selv mener de oppfyller disse forventingene.

– Det er mange av selskapene som enten har satt eller er i ferd med å sette klimamål. Dette er et viktig steg i riktig retning, men utslippene må også ned. Da er det bra at de samlede utslippene går ned med nær 4 prosent fra 2021 samtidig som det i 2022 er 18 flere selskaper som rapporterer. Evnen til å omstille seg er helt avgjørende for den langsiktige verdiskapingen i selskapene, sier Vestre.

Hovedkonklusjoner

 • 87 prosent (60 av 69) av selskapene rapporterer nå på klima, mot 59 prosent i fjor (42 av 71). Selskapene som rapporterer på klima slipper ut 495 millioner tonn CO2, en nedgang på nær 4 prosent fra 2021.
 • Veksten i utbetalt fastlønn til administrerende direktører var i gjennomsnitt 3,0 prosent (basert på total rapportert lønnsmasse inntatt i eierrapporten) mot gjennomsnittlig lønnsvekst i befolkningen på 4,3 prosent,og staten som eier er opptatt av at det skal vektlegges moderasjon. Det er styret som fastsetter godtgjørelsen til administrerende direktør.
 • Utbyttet fra selskapene er nesten doblet til 112 milliarder kroner. Dette gir store inntekter til fellesskapet som bidra til å bygge velferdssamfunnet videre, investere i fremtiden og til å redusere forskjeller.
 • Staten har eierandeler verdt om lag 1400 milliarder kroner. Dette er store verdier som må forvaltes ansvarlig. Staten skal være en aktiv og ansvarlig eier med et langsiktig perspektiv, og regjeringen har ikke et mål om å redusere det statlige eierskapet.

Større utbytte til fellesskapet

Utbyttet til staten fra selskapene for regnskapsåret 2022 er nesten dobbelt så stort som for 2021. Nærings- og fiskeridepartementet anslår et utbytte på 112,2 milliarder kroner, opp fra 59 milliarder kroner i 2021. Det viser tall fra Statens eierrapport 2022.

– Utbyttet fra selskapene er nesten doblet. Dette gir store inntekter til fellesskapet som bidrar til å bygge velferdssamfunnet videre, investere i fremtiden og til å redusere forskjeller, sier næringsministeren.

Ved årsslutt 2022 var verdien av statens eierandeler i selskapene på 1 450 milliarder kroner. Verdien av porteføljen har økt med 271 milliarder kroner siden 2021. For flere selskaper er det makro- og bransjeforhold som råvarepriser og prisforventninger som i stor grad driver verdiutviklingen. 

Lederlønnsutviklingen på nivå med utviklingen i samfunnet

Veksten i utbetalt fastlønn til selskapenes administrerende direktører i 2022 er på nivå med samfunnet ellers (basert på total rapportert lønnsmasse inntatt i eierrapporten). Stortinget sluttet seg til regjeringens eierskapsmelding i februar i år, og meldingen påvirker ikke lederlønnstallene for 2022. 

– Det er ingen hemmelighet at denne regjeringen mener at selskaper, både de som er eid av offentlige og private, bør utvise moderasjon når det gjelder lederlønninger og bonuser. Lederlønningene skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende og moderasjon skal ivaretas. I eierskapsmeldingen har vi tatt nye grep og vil følge opp dette, sier Vestre.

Statens eierrapport er en årsrapport om statens direkte eierskap i 69 selskaper. Rapporten gir en samlet oversikt over nøkkeltall fra året som har gått, i tillegg til selskapenes måloppnåelse, strategi, økonomiske utvikling og viktige hendelser fra året.

Fakta: Nøkkeltall fra Statens eierrapport 2022 (tall for 2021 i parentes)

 • Verdien av statens eierandeler i selskapene hvor staten er direkte eier var 1450 milliarder kroner per 31. desember 2022 (1 179 milliarder kroner).
 • Selskapene har til sammen 332 821 ansatte (332 551 ansatte).
 • Statens direkte eierskap i børsnoterte selskaper ga en avkastning i 2022 på 41,8 prosent (53,6 prosent). På Oslo Børs var avkastningen – 1,0
 • Egenkapitalrentabiliteten til de unoterte selskapene i kategori 1 var på 17,9 prosent (14,6 prosent).
 • Utbytte til staten er foreløpig beregnet til 112,2 milliarder kroner (58,6 milliarder kroner).
 • For selskapene i kategori 2, de sektorpolitiske selskapene som primært ikke opererer i konkurranse med andre, er statens mål som eier bærekraftig og mest mulig effektiv oppnåelse av det enkelte selskaps sektorpolitiske mål. For 2022 rapporterer 43 av 45 selskaper på sektorpolitisk måloppnåelse, 14 flere selskaper enn i fjor, og 32 av selskapene på effektiv drift, 11 flere enn i fjor.
 • Eierrapporten inneholder en oversikt over selskapenes direkte og indirekte klimagassutslipp. Dette er oppgitt for 60 (42) Alle selskapene i kategori 1, som primært opererer i konkurranse med andre og hvor staten har mål om høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer, -rapporterer på direkte eller både direkte og indirekte klimagassutslipp.
 • Det totale utslippet for disse selskapene var på om lag 495 (500) millioner tonn co2-ekvivalenter.
 • Gjennomsnittlig andel kvinnelige eiervalgte styremedlemmer er på 47 prosent (48 prosent) og gjennomsnittlig andel kvinner totalt i styret (inkludert styremedlemmer valgt av og blant de ansatte) er på 45 prosent (46 prosent).
 • Andelen kvinnelige styreledere er på 42 prosent (41 prosent) og andelen kvinnelige administrerende direktører er på 33 prosent (34 prosent).