Nye regler for uførepensjon fra 1. januar 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Finansdepartementet har i dag besluttet at tjenestepensjonslovens regler for uførepensjon trer i kraft 1. januar 2016. Arbeidsgiverforetakene gis en frist på ett år til å tilpasse uføredekningen i pensjonsordningen sin til det nye regelverket.

I overgangsreglene, som også er fastsatt i dag, er det bl.a. presisert at sykmeldte og delvis arbeidsuføre medlemmer ved overgang fra eksisterende til ny uførepensjonsordning, skal tas opp i den nye ordningen uten at det innhentes nye helseopplysninger.

Etter de nye reglene i tjenestepensjonsloven får medlemmer som blir uføre, full uførepensjon uavhengig av tjenestetid i foretaket. Summen av arbeidstakernes tidligere opptjente uførepensjonsrettigheter og uførepensjon fra den nye uførepensjonsordninger kan derfor i noen tilfeller overstige lovens maksimalgrenser for uførepensjon på utbetalingstidspunktet. Finansdepartementet har fastsatt en bestemmelse i forskrift til tjenestepensjonsloven om at slike overskytende midler skal tilføres foretakets premiefond. Dette er i tråd med Finanstilsynets utkast som har vært på høring.

 Les mer: