Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt utvalgt kulturlandskap i Hedmark

Ni nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket er pekt ut. Helgøya, Norges største innlandsøy, er en av disse og ligger i Mjøsa. Rike kambrosiluriske bergarter har gitt opphav til aktiv jordbruksdrift på hele øya.

– Kulturlandskapa er av nasjonal verdi, og denne ordninga bidrar til å ta vare på desse områda i mange år framover. Eit aktivt jordbruk med god utnytting av beiteressursar og lokalt engasjement, er naudsynt for å ta vare på natur- og kulturverdiar. Verdiskaping basert på kulturlandskapets verdiar er også eit viktig satsingsområde for denne ordninga, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Ni nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket er pekt ut. Helgøya, Norges største innlandsøy, er en av disse og ligger i Mjøsa.
Ni nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket er pekt ut. Helgøya, Norges største innlandsøy, er en av disse og ligger i Mjøsa. Foto: Ole Jacob Reichelt.

Norges største innlandsøy

Helgøya ligger i Mjøsa og er Norges største innlandsøy.Fra østsiden er det god utsikt over Stangelandet og Hamar, og fra vestsiden kan en se over til Kapp og Toten. Helgøya er ei typisk lavlandsbygd. Det rike jordsmonnet har gitt grunnlag for store, velstående gårder som har gitt arbeid og mat til mange.

Helgøya er preget av storgårdsmiljø og husmannsplasser og monumental arkitektur og alléer. Området har en rik bygningsmasse hvor mange av bygningene har høy verneverdi. Helgøya er rik på kulturminner. Ved Nessundet er det registrerte steinalderlokaliteter. Det er også funnet spor etter bosetting fra bronsealderen.

Stor kornproduksjon

Helgøya har et moderne jordbruk med en stor andel kornproduksjon. Det er allikevel variasjonen av produksjoner som gir øya særpreg. 

Verner biologiske og geologiske verdier

Den kalkrike berggrunnen har gitt gunstige betingelser for plantevekst. En kartlegging av det biologisk mangfoldet viser hvor unikt, rikt og frodig landskapet er. Det er flere verneområder og naturtypelokaliteter på Helgøya. Verneinteressene er både knyttet til biologiske og geologiske verdier. Naturtyper i området er åpen, grunnlendt kalkmark, kalkfuruskog, kalkrik tørreng, rik edelløvskog samt ulike utforminger av naturbeitemark og hagemarkskog. Det er registrert flere hule eiker innenfor området.

– FNs globale berekraftsmål seier at vi skal styrke innsatsen for å verne om og sikre verdas kultur- og naturarv og setje i verk tiltak for å stanse tap av naturmangfald. Med den auka satsinga vi no har fått, vil ein oppnå at landskap langs kysten, ved fjorden, i innlandet og på fjellet, blir tatt vare på. Eg er dessutan også opptatt av at tiltak i desse landskapa kjem insekt og pollinerande artar til gode, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Et utvalgt kulturlandskap 

Det godt bevarte storgårdsmiljøet i kombinasjon med husmannsplasser, arbeiderboliger og småbruksbebyggelse er med på å gi området et helhetspreg. Området har vært brukt kontinuerlig gjennom lang tid. Det er registrerte steinalderlokaliteter på øya, de eldste gardene ble ryddet i eldre jernalder. På Helgøya finnes kulturspor fra ulike epoker fram til i dag, og gamle kulturmarker som er i bruk i dag og rester av tidligere beite- og slåttemark. Samtidig setter nye driftsmåter i landbruket også sitt preg på landskapet i dag.

Om Helgøya:

  • Landskapstype: Aktivt jordbrukslandskap på Norges største innlandsøy
  • Areal: 18 400 daa

 

Et populært reisemål

Nettverket Midt i Mjøsa BA er en sammenslutning av ulike tilbydere av produkter og landbruksbasert reiseliv på Nes og Helgøya. De tilbyr både kultur og opplevelser, og bidrar til å synliggjøre at området er ei attraktiv bygd for tilreisende, næringsdrivende og de som bor der. Helgøya er et populært reisemål for mange. Mye er allerede gjort for å tilrettelegge for rekreasjon og friluftsliv. Det arrangeres guidede turer i regi av Turistforeningen. Det er også laget en «biesti» for å spre kunnskap om pollinerende insekter og honningproduksjon.

 

Til toppen