OECD om Norge: Høy økonomisk aktivitet og utfordringer i finanspolitikken

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

OECD la i dag frem sin toårige gjennomgang av norsk økonomi, med anbefalinger om hvordan regjeringen bør møte viktige utfordringer fremover. Rapporten viser at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg raskt opp etter fallet som fulgte av pandemiutbruddet. Samtidig understrekes behovet for å stramme inn den økonomiske politikken i takt med at aktiviteten øker.

OECD legger vekt på at norsk økonomi er inne i en ny fase der det finanspolitiske handlingsrommet er mindre. Det vil kreve at nye prioriteringer i budsjettene motsvares av kutt på andre områder. Samtidig anbefales tiltak som løfter produktivitet og arbeidsdeltakelse. Det vises til at pandemien demonstrerte hvilken verdi det er å ha arbeidslivsordninger som tar vare på arbeidstakerne. I rapporten tas det til orde for justeringer i sykelønnsordningen og uføretrygden som stimulerer til arbeid. 

– OECDs rapport viser at vi i Norge nå nyter godt av valgene som er tatt av de som kom før oss. Nasjonal kontroll av naturressursene våre og tanken om at inntektene fra disse skal komme oss alle til gode er grunnsteiner for det velferdssamfunnet vi nå har. De gode valgene har ført til at Norge i dag er et land med små forskjeller. For å kunne fortsette å ha det slik fremover må politikerne våge å prioritere tøffere enn en har måttet gjøre de siste årene, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Årets rapport vier et spesialkapittel til bolig og behovet for å gjøre boligmarkedet tilgjengelig for flere. Her peker OECD særlig på to områder. Det ene er behovet for å øke tilbudet av nye boliger, blant annet ved å lette på reguleringer. Det andre er skatt, der OECD anbefaler gradvise justeringer i skattesystemet for at etablerte boligeiere i mindre grad skal favoriseres.

– Norge skal fortsatt være et land der folk skal kunne eie sin egen bolig. Det er politisk enighet om å skattlegge folks egen bolig lavt. Vi har hatt og skal fortsatt ha et omfordelende skattesystem, hvor skatten er høyere på sekundærbolig og de dyreste primærboligene, men hvor skatten på egen bolig for vanlige folk holdes lav. Vi har også gjort skattesystemet mer omfordelende, med lavere skatt på lave og middels inntekter og økt den noe for de som har aller mest, sier finansministeren.

Les mer: