Offisielt fra statsråd 10. februar 2012

I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en stortingsmelding om forholdet mellom stat og kommune.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. februar 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 61 S (2011-2012)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 121/2011 av
21. oktober 2011 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/50/EF av 21. mai 2008 om luftkvaliteten og renere luft for Europa (luftkvalitetsdirektivet)

Kommunal- og regionaldepartementet

Meld. St. 12 (2011-2012)
Stat og kommune – styring og samspel
(Pressemelding)

2.      Klagesaker m.v.

Landbruks- og matdepartementet

Klage av 11. juli 2011 fra reinbeitedistrikt 33 på Landbruks- og matdepartementets vedtak 22. juni 2011 om omgjøring av Reindriftsstyrets vedtak i sak 20/11. Klagen tas ikke til følge.

Klage av 15. juli 2011 fra reinbeitedistrikt 27 på Landbruks- og matdepartementets vedtak 22. juni 2011 om omgjøring av Reindriftsstyrets vedtak i sak 21/11. Klagen tas ikke til følge.

3.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Accra, Tom Tyrihjell, utnevnes tillike til ambassadør i Conakry, Republikken Guinea.

Ambassadør i Accra, Tom Tyrihjell, utnevnes tillike til ambassadør i Monrovia, Republikken Liberia. 

Ambassadør i Haag, Anniken Ramberg Krutnes, utnevnes tillike til ambassadør i Luxembourg.

Ambassadør i Havanna, John Petter Opdahl, utnevnes tillike til ambassadør i Roseau, Samveldet Dominica.

Ambassadør i Canberra, Siren Gjerme Eriksen, utnevnes tillike til ambassadør i Nukualofa, Kongeriket Tonga.

Ambassadør i Seoul, Torbjørn Holthe, utnevnes tillike til ambassadør i Pyongyang, Nord-Korea.

Underdirektør Erling Rimestad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Ann Kristin Dehnæs Schjelderup utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Alf Friisø utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeidsdepartementet

Departementskonstituert dommer i Arbeidsretten, Marit Bjørånesset Frogner, utnevnes til dommer i Arbeidsretten med tiltredelse fra 1. mars 2012.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Siri Dahl Dørnes utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Flaggkommandør Geir Atlak Mumme Osen utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Ambassaderåd Katrin Charlotte Lervik utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Tollef Taksdal utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.      Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Tora Aasland som settestatsråd for statsråd Erik Solheim ved behandlingen av saker hvor statsråd Solheim på grunn av sin svogers posisjon i Steen & Strøm Norge AS anses inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.

Olje- og energidepartementet

Statkraft Energi AS gis tillatelse til bygging og drift av Kvivatn pumpe med overføring av vann fra Kvivatn til Langvatn i Sørfold kommune i Nordland.