Offisielt fra statsråd 10. januar 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 10. januar 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helsedepartementet

St.meld. nr. 16 (2002-2003)
Resept for et sunnere Norge
Folkehelsepolitikken

Kommunal- og regionaldepartementet

St.prp. nr. 41 (2002-2003)
Om tilleggsbevilgning til dekning av utgifter knyttet til økte strømpriser for bostøttemottakere

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig gjeldsordning for privatpersoner mv. (gjeldsordningsloven).
Loven trer i kraft 1. juli 2003.
Besl. O. nr. 29 (2002-2003) Lov nr. 1

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (rasistiske symboler, besøksforbud og strafferammen ved sammenstøt av lovbrudd).
Besl. O. nr. 39 (2002-2003) Lov nr. 2

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endringer i straffeprosessloven mv. (erstatning etter strafforfølgning).
Besl. O. nr. 38 (2002-2003) Lov nr. 3

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2002 til lov om endringer i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til fylkesting og kommunestyrer (valgloven) mv.
Loven trer i kraft 1. februar 2003.
Besl. O. nr. 45 (2002-2003) Lov nr. 4

Sosialdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2002 til lov om endringer i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (forskotteringsloven).
Besl. O. nr. 44 (2002-2003) Lov nr. 5

3. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Jens Egil Heftøy over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 28. november 2002 om ikke å gi innsyn i sak 2002/4778-1 med hjemmel i forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 romertall V nr. 10 jf. offentlighetsloven § 11 andre ledd. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Riyadh, ambassadør Peter Nicolay Ræder, utnevnes tillike til ambassadør i Muscat.

Sendemann i Roma, ambassadør Eva Bugge, utnevnes tillike til ambassadør i Tirana.

Forsvarsdepartementet

Oberst Jens-Thorleif Thorsen utnevnes til brigader i Hærens intendantur med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Kurt Evan Movik utnevnes til oberst i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Tom Georg Guttormsen utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Marie Benedicte Bjørnland åremålsutnevnes til visepolitimester i Vestfold politidistrikt for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Inger Pettersen utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Frode Johansen utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.
(  Pressemelding)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av konvensjon av 20. april 2001 om bevaring og forvaltning av fiskeressurser i det sørøstlige Atlanterhav.