Offisielt fra statsråd 11. oktober 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 11. oktober 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helsedepartementet

Ot.prp. nr. 4 (2002-2003)
Om lov om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2)

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 7 (2002-2003)
Trusopplæring i ei ny tid
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr.6 (2002-2003)
Om lov om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap
(Pressemelding)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003)
for budsjetterminen 2003

Om omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap
(Pressemelding)

Sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 3 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. og i enkelte andre lover (statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 5 (2002-2003)
Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift om personellsikkerhet.

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 13. desember 1996 nr. 1144 om forsøksordning med rettsmekling.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endringer i diverse forskrifter som inneholder navn på førsteinstansdomstolene.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved private høyskoler.

Fastsettelse av forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler.

3. Delegasjon av myndighet

Barne- og familiedepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter:
lov av 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 12a og § 16, annet ledd,
lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg § 11,
lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre § 4e
og lov 2. juni 1978 nr. 38 om anerkjennelse av utenlandske skilsmisser og separasjoner § 6,
til Barne- og familiedepartementet.
(Se også pkt. 5 Andre saker)

4. Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Konstituert førstestatsadvokat Morten Yggeseth, statsadvokat Marit Bakkevig og statsadvokat Jørn Maurud utnevnes til førstestatsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Kirsti Øyen konstitueres som underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. august 2003.

Nærings- og handelsdepartementet

Konstituert underdirektør Sølve Monica Steffensen utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Barne- og familiedepartementet

Kongelig resolusjon av 27. januar 1961 om delegasjon av visse bestemmelser i ekteskapsloven mv. oppheves.
(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

Finansdepartementet

Verdibanken ASA gis tillatelse til å drive bankvirksomhet. Finansdepartementet fastsetter de nærmere vilkår for tillatelsen.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Finnmark 2002-2005.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2002 under kapittel 1820, post 22 Forbyggingsarbeider og oppryddingstiltak, overskrides med inntil 4 millioner kroner.
(Pressemelding)