Offisielt fra statsråd 12. august 2011

I statsråd i dag er det blant annet oppnevnt en uavhengig kommisjon (22. juli-kommisjonen) for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. Kommisjonen skal ledes av advokat Alexandra Bech Gjørv.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. august 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Samferdselsdepartementet

Prop. 144 L (2010-2011)
Endringer i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 (utvidet adgang til pålegg om trafikksikkerhetstiltak mv.)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

De deler av lov 10. desember 2010 nr. 76 om endringer i straffeprosessloven mv. som ikke ble satt i kraft ved kongelig resolusjon 10. desember 2010 nr. 1574, settes i kraft. Endringer i domstolloven § 159 a og straffeprosessloven §§ 42, 107 b, 109 a, 149 a, 185, 248, 271 og 272 trer i kraft 1. september 2011.
(Se pkt. 2 Forskrifter)

3.      Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsetting av forskrift om fjernmøter og fjernavhør i straffesaker.
Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen).
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4.      Styrer, utvalg

Statsministerens kontor

Følgende medlemmer oppnevnes til en uavhengig kommisjon (22. juli-kommisjonen) som skal gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011:

Leder:
Advokat Alexandra Bech Gjørv, Oslo

Medlemmer:
Forsker Ragnar Line Auglend, Bergen
Forsker og for tiden ambassadesekretær Laila Bokhari, Oslo
Einar Skaarseth Enger, Rakkestad
Generalløytnant Torgeir Hagen, Hamar
Forhenværende Politidirektør i København Hanne Bech Hansen, Hillerup, Danmark
Professor Guri Hjeltnes, Oslo
Avdelingsleder Linda Motrøen Paulsen, Stavanger
Fylkeslege Karin Straume, Vadsø
(Pressemelding) 

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Hans Jacob Frydenlund utnevnes til representant (stasjonssjef) ved Representasjonskontoret overfor palestinske myndigheter i Al Ram, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrepresentant Janis Bjørn Kanavin utnevnes til ambassadør i Ankara, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Kari Maren Bjørnsgaard utnevnes til ambassadør i Pretoria, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Tom Tyrihjell utnevnes til ambassadør i Accra, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Generalkonsul Ingrid Rønnaug Ofstad utnevnes til ambassadør i Juba, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Caracas, Helge Skaara, utnevnes tillike til ambassadør i Bogotá, Colombia.

Ambassadør i Havanna, John Petter Opdahl, utnevnes tillike til ambassadør i Kingstown, St. Vincent og Grenadinene.

Ambassadør i Havanna, John Petter Opdahl, utnevnes tillike til ambassadør i Port-au-Prince, Haiti.

Ambassadør i Havanna, John Petter Opdahl, utnevnes tillike til ambassadør i Port of Spain, Trinidad og Tobago.

Ambassadør i Havanna, John Petter Opdahl, utnevnes tillike til ambassadør i
Castries, Saint Lucia.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Seksjonssjef Torill Tørlen utnevnes til avdelingsdirektør i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Professor Finn Arnesen konstitueres som dommer ved Norges Høyesterett med tiltredelse fra og med 12. september 2011 til og med 31. desember 2011.

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Statsgaranti for norsk kunstutstilling på Centre Pompidou i Paris, Frankrike, i 2011 – 2012.

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 1-2 annet ledd får Haraldsplass diakonale høgskole med virkning fra 12. august 2011 status som høyskole med fullmakter etter loven §§ 3-3 annet ledd.
(Pressemelding)