Historisk arkiv

22. juli-kommisjonen:

- Viktig å trekke lærdom for bedre fremtidig beredskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Statsministerens kontor

- Regjeringen har i dag oppnevnt 22. juli-kommisjonen som skal foreta en uavhengig og bred gjennomgang og evaluering for å trekke lærdom av angrepene på regjeringskvartalet og Utøya, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Regjeringen har i dag oppnevnt 22. juli-kommisjonen som skal foreta en uavhengig og bred gjennomgang og evaluering for å trekke lærdom av angrepene på regjeringskvartalet og Utøya. Hensikten er at det norske samfunnet skal kunne stå best mulig rustet til å avverge og møte eventuelle fremtidige angrep, samtidig som vi tar vare på sentrale verdier i det norske samfunnet som åpenhet og demokrati, sier statsminister Jens Stoltenberg.

- Dette er i tråd med det vi og et samlet politisk Norge varslet 27. juli. Kommisjonens mandat og sammensetning er utformet i samråd med partiene på Stortinget. Vi har tatt hensyn til synspunkter og innspill fra partiene på Stortinget. Jeg er glad for at lederne for Høyre, KrF og Venstre støtter forslaget. Frp har på prinsipielt grunnlag valgt å ta forslaget til orientering, sier Stoltenberg. 

I mandatet til 22. juli-kommisjon går det frem at den skal se nærmere på samfunnets og myndighetenes evne til:
- å avdekke planer om og avverge angrep.
- å beskytte seg mot og redusere konsekvensene av angrep.
- å håndtere situasjonen under og etter slike hendelser, herunder ivaretakelse av skadede og pårørende. Kommisjonen bes også se hen til at mange av de berørte var unge.

- Kommisjonen skal fremme forslag om de tiltak den mener er nødvendig for å få en bedre fremtidig beredskap. Kommisjonen står fritt til å vurdere andre forhold og tiltak som gjennomgangen viser at det er behov for, sier Stoltenberg.

Uavhengig kommisjon

Kommisjonen skal være uavhengig av regjeringen og Statsministerens kontor. Den skal avslutte sitt arbeid 10. august 2012 og avgi rapport til statsministeren. Kommisjonen står fritt til å innhente den eksterne kompetanse som er nødvendig for utvalgets arbeid, og til å utpeke sitt eget sekretariat. Det har vært lagt vekt på å sette sammen en kommisjon med ulik faglig ekspertise.

Kommisjonens skal ledes av Alexandra Bech Gjørv. Hun er jurist og arbeider i dag som advokat i advokatfirmaet Hjort. Bech Gjørv har lang erfaring som næringslivsleder. Hun har omfattende ledererfaring, blant annet som konserndirektør i Norsk Hydro. Hun hadde med det ansvar for personal, helse, miljø og sikkerhet og samfunnsansvar i ett av Norges største konsern. I tillegg har hun vært direktør for virksomheten Ny Energi i både Hydro og Statoil. Bech Gjørv har også bred internasjonal erfaring.

Øvrige medlemmer i kommisjonen er:
- Tidligere politimester i Hordaland, Ragnar Line Auglend, Bergen
- Forhenværende politidirektør i København, Hanne Bech Hansen, Hillerup, Danmark
- Forsker Laila Bokhari, Oslo
- Tidligere konsernsjef i NSB Einar Enger, Rakkestad
- Generalløytnant Torgeir Hagen, tidligere sjef for Forsvarets etterretningstjeneste, Hamar
- Professor Guri Hjeltnes, Oslo.
- Visepresident i Røde Kors, Linda Motrøen Paulsen, Stavanger
- Fylkeslege Karin Straume, Vadsø

I tillegg til disse ni personene vil kommisjonen bli supplert med ytterligere ett mannlig medlem. Dette vil være en person med politi/ beredskapsfaglig kompetanse fra ett av våre nærmeste naboland.