Offisielt fra statsråd 12. september 2008

I statsråd i dag ble blant annet fylkesplanen for Vestfold 2006-2009 godkjent. Dessuten ble forskrift om vern av Vikanbukta fuglefredingsområde fastsatt.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 12. september 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet  

St.prp. nr. 80 (2007-2008)
Tilleggsbevilgning som følge av økt antall asylsøkere

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2008 til lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner.
Besl. O. nr. 99 (2007-2008). Lov nr. 75.
Loven trer i kraft fra 1. januar 2009.

3.      Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 15. september 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften).

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrift om vern av Vikanbukta fuglefredningsområde.
(Pressemelding)

4.      Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Oppnevning av delegasjon til De forente nasjoners 63. ordinære generalforsamling:

Statsminister Jens Stoltenberg, leder
Utenriksminister Jonas Gahr Støre
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim
Ambassadør Morten Wetland
Stortingsrepresentant Bendiks Arnesen
Stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen
Stortingsrepresentant Anders Anundsen
Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter
Stortingsrepresentant Lena Jensen
Stortingsrepresentant Trine Skei Grande
Stortingsrepresentant Tove Karoline Knutsen
Stortingsrepresentant Asmund Kristoffersen
Stortingsrepresentant Åse Schmidt
Stortingsrepresentant Peter Gitmark
Stortingsrepresentant Laila Dåvøy
Stortingsrepresentant Alf Ivar Samuelsen
 

5.      Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Klage fra korrespondent Alf Ole Ask over Utenriksdepartementets vedtak av 29. august 2008 om å nekte innsyn i dokument 200800118-1 og vedtak av 1. september 2008 om å nekte innsyn i dokument 200700027-15. Klagen tas ikke til følge.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Gunnar Thorenfeldt, Svalbardposten, over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av henholdsvis 11. og 18. juli 2008 om ikke å gi innsyn i sak 200802319 dokument 2 og sak 200802690 dokument 5. Klagen tas ikke til følge.

6.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Det gjøres følgende endringer av statssekretærer:

Statssekretær Arvid Libak for statsråd Sylvia Brustad gis avskjed i nåde.
Statssekretær Snorre Wikstrøm for statsminister Jens Stoltenberg gis avskjed i nåde med virkning fra 15. september 2008.
Administrerende direktør Jan-Erik Larsen utnevnes til statssekretær for statsminister Jens Stoltenberg med virkning fra 15. september 2008.
Guri Størvold utnevnes til statssekretær for statsråd Liv Signe Navarsete fram til utløpet av statssekretær Hege Solbakken sin fødselspermisjon.
(Presssemelding)

7.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av en luftfartsavtale mellom Norge og Thailand samt et memorandum om SAS-samarbeidet.

Finansdepartementet

Godkjenning av endringer av 28. april 2008 for å tillate en reform av kvoter og stemmerett i IMF og av 5. mai 2008 for å tillate en utvidelse av IMFs investeringsmandat, i avtale om Det internasjonale valutafond (IMF) av 22. juli 1944. 

Justis- og politidepartementet

Virksomheten Justissekretariatene, på nynorsk Justissekretariata, endrer navn til Statens sivilrettsforvaltning, både på bokmål og nynorsk, med virkning fra 1. januar 2009.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Vestfold 2006 – 2009.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Sjøfossen Energi AS gis konsesjon til utbygging av Steinåga og regulering og overføring av Staupåvatnet til Steinåga i Beiarn kommune i Nordland.
(Pressemelding)

Tinfos AS gis tillatelse til rehabilitering av Kobbholm kraftverk og utbygging av Valvatn kraftverk i Sør-Varanger kommune i Finnmark.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen