Offisielt fra statsråd 15. august 2003

Offisielt fra statsråd


Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. august 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 107 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven).
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fastsettelse av forskrift om særlige tiltak mot Republikken Zimbabwe.
(Pressemelding)

3. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende nestleder, medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til kommisjon for gjenopptakelse av straffesaker fra 1. september 2003:

Nestleder:

Fylkesmann Ann Kristin Olsen, Kristiansand S, fram til 31.8.2006

Medlemmer:

Professor Svein Magnussen, Bærum, fram til 31.8.2006
Ordfører Anne Kathrine Slungård, Trondheim, fram til 31.8.2005
Lagdommer Vidar Stensland, Tromsø, fram til 31.8.2005

Varamedlemmer:

Advokat Harald Stabell, Oslo, fram til 31.8.2006
Avdelingsoverlege Øystein Mæland, Oslo, fram til 31.8.2006
Tingrettsdommer Anne Elisabeth Landsverk, Skien, fram til 31.8.2006
(Pressemelding)

Sosialdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede ulike organisasjonsmodeller for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten:

Leder:

Professor Jørn Rattsø, Trondheim

Medlemmer:

Forskningsleder Ann-Helén Bay, Bærum
Professor Tom Colbjørnsen, Bergen
Rådmann Arnhild Danielsen, Holmestrand
Seniorforsker Kåre Hagen, Oslo
Professor Alf Erling Risa, Bergen
Seniorrådgiver Gunvor Strømsheim, Oslo

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Abidjan, ambassadør Odd-Egil Andhøy, utnevnes tillike til ambassadør i Conakry, Guinea.

Rådgiver Henrik Foyn Skjerve utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Arild Eikeland utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Thor Vidar Indreeide utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Asle Soldal utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Tone Ofstad utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet.

Konstituert lovrådgiver Vibeke Irene Løvold og seniorrådgiver Elisabeth Wittemann utnevnes til lovrådgivere i Justis- og politidepartementet.

Rådgiver Arnulf Tverberg konstitueres som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Avdelingsdirektør Guri Tveito utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Kjell Nyhus utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådmann Anne Marie Glosli utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Marit Myklevold utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Henrik Einevoll utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Anders Nordlund utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosialdepartementet

Avdelingsleder/juridisk kyndig rettsmedlem Olav Geir Kirkebø åremålsbeskikkes som avdelingsleder/juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten for 6 år med tiltredelse fra 1. september 2003.

Overlege Herina Bruins Brandzæg konstitueres som medisinsk kyndig rettsmedlem i Trygderetten for 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Sosialdepartementet bestemmer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Konstituert underdirektør Cathrin Sætre utnevnes til underdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av nordisk konvensjon om trygd.

Inngåelse av konvensjon om Det europeiske skoginstituttet.

Olje- og energidepartementet

Tillatelse til bygging av Grunnåi kraftverk i Grunnåivassdraget i Seljord kommune i Telemark.