Offisielt fra statsråd 15. desember 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. desember 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 29 (2000-2001)
Om lov om endringer i politiloven (overvåkingstjenestens oppgaver mv.)

St.prp. nr. 35 (2000-2001)
Billighetserstatninger av statskassen

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 17 (2000-2001)
Asyl- og flyktningepolitikken i Noreg

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 36 (2000-2001)
Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE

(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Utsatt ikrafttredelse av Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og enkelte andre lover.

Loven trer ikke i kraft 1. januar 2001.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 om lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt.

Besl. O. nr. 20 Lov nr. 86

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

Besl. O. nr. 21 Lov nr. 87

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 om lov om endring i lov 19. juni 1969 nr. 67 om avgift på investeringer mv.

Besl. O. nr. 22 Lov nr. 88

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 om lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.

Besl. O. nr. 23 Lov nr. 89

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 om lov om oppheving av lov 18. desember 1998 nr. 75 om overgangsregel til lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.

Besl. O. nr. 28 Lov nr. 90

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 om lov om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

Besl. O. nr. 24 Lov nr. 91

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 om lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).

Besl. O. nr. 25 Lov nr. 92

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 om lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard.

Besl. O. nr. 26 Lov nr. 93

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).

Besl. O. nr. 27 Lov nr. 94

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 om lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).

Besl. O. nr. 29 Lov nr. 95

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 om lov om endring i lov av 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Besl. O. nr. 30 Lov nr. 96

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. desember 2000 om lov om endring i lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon.

Besl. O. nr. 31 Lov nr. 97

Justis- og politidepartementet

Sanksjon og delvis ikrafttredelse av Stortingets vedtak 30. november 2000 til lov om endringer i offentlighetsloven og enkelte andre lover.

Den delvise ikrafttredelsen gjelder fra 1. januar 2001.

Besl. O. nr. 16 Lov nr. 98

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. oktober 2000 til lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler.

Besl. O. nr. 2 Lov nr. 99

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. oktober 2000 til lov om endringer i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank.

Loven trer i kraft fra 1. mars 2001.

Besl. O. nr. 6 Lov nr. 100

Landbruksdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2000 til lov om endringer i lov 26. juni 1970 nr. 74 om forskningsavgift på visse landbruksprodukter.

Loven gjelder fra 1. januar 2001.

Besl. O. nr. 43 Lov nr. 101

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2000 til lov om endringer i lov 8. juni 1962 nr. 4 om tiltak mot dyresjukdommer.

Loven gjelder fra 1. januar 2001.

Besl. O. nr. 41 Lov nr. 102

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2000 til lov om endring i midlertidig lov 4. juli 1991 nr. 48 om forbud mot innførsel, hold og avl av farlige hunder.

Besl. O. nr. 42 Lov nr. 103

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ikraftsetting av lov 16. juni 2000 nr. 43 om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere m.m. Punkt III nr. 2 trer i kraft 1. januar 2001.

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 22. mars 1991 nr. 157 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift til personopplysningsloven (personopplysningsforskriften).

Landbruksdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 27. november 1992 nr. 875 om næringsmiddelavgiften.

Miljøverndepartemen tet

Fastsettelse av forskrift om forbud mot omsetning i Norge av bestemte genmodifiserte produkter.

(Pressemelding)

 

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern §§ 5 og 8, jf. §§ 6, 7 og 10 og §§ 14, 21, 22 og 23 vernes/fredes Kalvøya – Ytre Trondøya landskapsvernområde i Lillesand kommune og Østre Ertholmen naturreservat i Lillesand kommune, Aust-Agder fylke.

(Pressemelding)

 

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern §§ 5 og 6, jf. §§ 14, 21, 22 og 23 vernes Brattefjell – Vindeggen i Tinn, Vinje, Seljord og Hjartdal kommuner, Telemark fylke som landskapsvernområde med dyrelivsfredning.

Samtidig blir foreløpig vern av 8. januar 1998 av Brattefjell – Vindeggen opphevet.

(Pressemelding)

 

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern § 5, jf. §§ 6, 7, 13, 14, 21, 22 og 23 vernes Raet i Arendal kommune, Aust-Agder fylke som landskapsvernområde med tilhørende plante- og fuglelivsfredning.

Kongelig resolusjon av 7. mai 1982 om fuglelivsfredning på østlige del av Tromlingene oppheves.

(Pressemelding)

 

I medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern, § 8, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, fredes følgende områder i Nordland fylke:

Reppen naturreservat, Bindal kommune

Skårfjellet naturreservat, Sømna kommune

Amundsgjerdlia naturreservat, Sømna kommune

Teisdalen naturreservat, Sømna kommune

Mosaksla naturreservat, Brønnøy kommune

Eidemsliene naturreservat, Vega kommune

Skeilia naturreservat, Alstahaug kommune

Andås naturreservat, Vefsn kommune

Husbymarka naturreservat, Nesna kommune

Dillern/Ørnes naturreservat, Nesna kommune

Hammerø naturreservat, Nesna kommune

Hammarnesflåget naturreservat, Rana kommune

Esvikhatten naturreservat, Rødøy kommune

Enga naturreservat, Meløy kommune

Åsen-Kjeldalen naturreservat, Gildeskål kommune

Urskar naturreservat, Bodø kommune

Børvatnet naturreservat, Bodø kommune

Arstadlia-Tverviknakkan naturreservat, Beiarn kommune

Váhcanjohka naturreservat, Beiarn kommune

Ytre Klungset naturreservat, Fauske kommune

Golleriida naturreservat, Hamarøy kommune

Kvannskogen naturreservat, Hamarøy kommune

Hopvasslia naturreservat, Steigen kommune

Prestegårdsskogen naturreservat, Steigen kommune

Børsvatnet naturreservat, Ballangen kommune

Veggen naturreservat, Narvik kommune

Fjelldalslia naturreservat, Tjeldsund kommune

Forskriftene trer i kraft straks.

(Pressemelding)

 

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 12. desember 1986 nr. 1287 til lov om mesterbrev i håndverk og annen næring.

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg.

4. Delegasjon av myndighet

Se under pkt. 8 Statsministerens kontor.

5. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Disiplinærnemnden for advokater, Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatbevillingsnemnden:

Medlemmer til Disiplinærnemnden for advokater:

Leder: Herredsrettsdommer Knut Störk Glad, Oslo, gjenoppnevnes
(herredsrettsdommer Lars Frisvold, Molde, gjenoppnevnes)
Advokatmedlem: Advokat Ole A. Backe, Oslo, gjenoppnevnes
(advokat Bjørg Ven, Oslo, gjenoppnevnes)
Advokatmedlem: Advokat Trine Buttingrud Mathiesen, Hønefoss, gjenoppnevnes
(advokat John Steen Holm, Bodø, gjenoppnevnes)
Forbrukerrepresentant: Rådgiver Monica Vinje, Sarpsborg, ny
(førstekonsulent Tom Egil Herredsvela, Sarpsborg, ny)
Næringslivsrepresentant: Assisterende direktør, Jan Fredrik Haraldsen, Bærum, gjenoppnevnes
(kontorsjef Merethe Simones Riddervold, Oslo, ny)

Styremedlemmer til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet:

Leder: Advokat Harald Arnkværn, Oslo, gjenoppnevnes
(advokat Jon Christophersen, Oslo, gjenoppnevnes)
Revisormedlem: Statsautorisert revisor Ole F. Kjelstrup, Oslo, gjenoppnevnes
(statsautorisert revisor Ole M. Klette, Oslo, gjenoppnevnes)
Tredje styremedlem: Advokat Wenche Flavik, Oslo, gjenoppnevnes
(førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen, Oslo, gjenoppnevnes)

Medlemmer til Advokatbevillingsnemnden:

Leder: Skifterettsjustitiarius Anne Cathrine Frøstrup, Oslo, gjenoppnevnes
(sorenskriver Anne Kristine Andreassen, Grimstad, ny)
Advokatmedlem: Advokat Janne Kristiansen, Moss, ny
(advokat Knut Lindboe, Oslo, ny)
Det tredje medlem:
Rådgiver Ted Nornes, Tønsberg, ny
(kontorsjef Axel Proet-Høst, Tønsberg, ny)

Kulturdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Norsk kulturråd for perioden 1. januar 2001 – 31. desember 2004:

Universitetsdirektør Vigdis Mo Skarstein, Trondheim (leder)
Varamedlem: Billedkunstner Arild Bergstrøm, Fjaler
Redaktør og forfatter Khalid Salimi, Oslo (nestleder)
Varamedlem: Museumsstyrer Ågot Gammersvik, Ullensvang
Forfatter Linn Ullmann, Oslo
Varamedlem: Forfatter Einar Økland, Valevåg
Koreograf Kjersti Alveberg, Oslo
Varamedlem: Komponist Maja Solveig Ratkje, Oslo
Intendant Per Kvist, Tromsø
Varamedlem: Billedkunstner Kalle Grude, Oslo
Informasjonsdirektør Maiken Ims, Sandnes
Varamedlem: Direktør Oddmund Søilen, Bergen
Dramaturg Ola E. Bø, Oslo
Varamedlem: Sceneinstruktør Marit Moum Aune, Oslo
Tidligere ordfører Laila Skarheim, Risør
Varamedlem: Ordfører Gunnar Tore Stenseng, Vinstra
Sjefslege Johannes Bergsåker-Aspøy, Sandnes
Varamedlem: Adjunkt Tone Fossgård, Arendal

(Pressemelding)

 

6. Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra arbeidsgruppen for Land folkehøgskole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak av 4. oktober 2000 om avslag på opprettelse av Land folkehøgskole. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Mona Juul gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Utenriksdepartementet, utenrikssaker.

(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Regionalrådgiver Kjell Harald Dalen utnevnes til sendemann i Nairobi, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Aud Marit Wiig utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Carl Anders Johan Signell utnevnes til ulønnet konsul i Hangö, Finland.

Barne- og familiedepartementet

Avdelingsdirektør Bodhild Fisknes utnevnes til ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra den tid departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Advokat Anna Lie konstitueres til lovrådgiver i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Merethe Foss Liverud utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Knut Smedsrud konstitueres som politimester i Drammen med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 1. januar 2002.

Konstituert herredsrettsdommer Aksel-Bernhard Berggren konstitueres som herredsrettsdommer ved Tana og Varanger sorenskriverembete fra og med 1. januar til og med 30. juni 2001.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sokneprest Berit Margrethe Andersen utnevnes til sokneprest i domkirken prestegjeld og domprost i Stavanger domprosti i Stavanger bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Bispemøtesekretær Terje Fonk utnevnes til sokneprest i Larvik prestegjeld og prost i Larvik prosti i Tunsberg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sokneprest Tora Samset utnevnes til sokneprest i Strinda prestegjeld og prost i Strinda prosti i Nidaros bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Administrasjonssjef Svein Arne Theodorsen utnevnes til sokneprest i Stord prestegjeld og prost i Sunnhordland prosti i Bjørgvin bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Jan Fredrik Schøyen utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Byråsjef Odd Damstuen utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Eivind Tesaker utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Statsministerens kontor

Overføring av ansvarsområder fra Justis- og politidepartementet til henholdsvis Kommunal- og regionaldepartementet, Kulturdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Statsministerens kontor og Landbruksdepartementet vedtas.

Delegasjon til de departementene som ansvarsområder overføres til, til å foreta endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av overføringen.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 150/1999 om støymodifiserte fly, kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 83/2000 om deltakelse i Fellesskapets handlingsprogram for forebygging av skader og forurensningsbetingede sykdommer, kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 100/2000 om deltakelse i Fellesskapets program for elektronisk datautveksling mellom forvaltninger, kan bli bindende for Norge.

Anmodning fra Sivilombudsmannen om utlån av dokument nr. 7-14, 16, 17, 19, 21 og 23-26 i sak nr. 1998/05630 om Globus II-radaren som er utplassert i Vardø, i samsvar med lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen av 22. juni 1962 § 7, jf. lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 § 204 imøtekommes. Tillatelsen gjelder kun Sivilombudsmannen selv.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Opprettelse av forvaltningsorgan for Opplysningsvesenets fond med virkning fra 1. januar 2001. Forvaltningsorganet gis vedtekter.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet gis fullmakt til i forbindelse med opprettelsen av forvaltningsorganet å tilsette direktør og gi nødvendige overgangsregler.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet opprettholder øvrige oppgaver og fullmakter i samsvar med kgl. res. av 7. juni 1996.

Olje- og energidepartementet

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Helgeland Kraftlag A/L gis tillatelse til å foreta tilleggsoverføringer til Kolsvik kraftverk i Åbjøravassdraget i Bindal kommune, samt å ekspropriere nødvendige rettigheter i Bindal og Brønnøy kommuner i Nordland.

Fastsettelse av hvem som skal være vassdragsmyndighet i henhold til lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).

Sosial- og helsedepartemenet, sosialsaker

Opphevelse av kongelig resolusjon av 28. juli 2000 om ikrafttredelse av enkelte bestemmelser i lov 23. juni 2000 nr. 55 om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover.