Offisielt fra statsråd 15. februar 2013

I statsråd i dag ble det blant annet besluttet å organisere Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. februar 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Prop. 66 L (2012-2013)
Tillegg til Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste)

 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2012 til lov om endringar i forsinkelsesrenteloven mv. (gjennomføring av direktiv 2011/7/EU om kamp mot forseinka betaling i handelshøve).
Lovvedtak 19 (2012-2013)  Lov nr. 8
Lova trer i kraft 16. mars 2013.
(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Samferdselsdepartementet

Lov om endringer i luftfartsloven 10. august 2012 nr. 63 endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart § 13a-6 trer i kraft 1. mars 2013.

 

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet

Forskrift om endringar i inkassoforskriften blir fastsett.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

 

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet

Myndigheita etter § 3 a andre ledd i forsinkelsesrenteloven, som endra ved lov om endringar i forsinkelsesrenteloven mv. (gjennomføring av direktiv 2011/7/EU om kamp mot forseinka betaling i handelshøve), blir lagt til Finansdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter)

Olje- og energidepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter forskrift 12. desember 2008 til lov
29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet kapittel 8 om erstatning til fiskere § 4 og forskrift 19. juni 2009 om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet § 5 til Olje- og energidepartementet.

 

5. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede og fremme forslag til endringer i tomtefesteloven som følge av Den europeiske menneskerettighetsdomstolens dom 12. juni 2012 i saken Lindheim og andre mot Norge:

Leder:
Professor Kåre Lilleholt, Oslo

Medlemmer:
Postdoktor Stig Harald Solheim, Tromsø
Advokat Jon Egil Bergem, Trondheim
Grethe Gjertsen, Kongsvinger
Sissel Fykse, Lørenskog
(Pressemelding)

 

6. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage fra ConocoPhillips på vegne av ConocoPhillips, Total E&P Norge AS og Talisman Energy Norge AS over Olje- og energidepartementets vedtak 7. mai 2012 om avslag på søknad om forlengelse av utvinningstillatelsene 051 og 052B. Klagen tas ikke til følge.

 

7. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Henriette Westhrin gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Bård Vegar Solhjell med fratredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Statssekretær Gina Lund gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Anniken Huitfeldt.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Seniorrådgiver Inga Magistad utnevnes til ambassadør i Bratislava, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Politiadvokat Rudolf Martin Christoffersen konstitueres som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter, inntil videre, dog ikke ut over 31. oktober 2013.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagmann Ørnulf Røhnebæk som lagmann ved Eidsivating lagmannsrett fra og med 16. mars 2013 til og med 15. mai 2013.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Ine Grundt som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett fra og med 16. mars 2013 til og med 15. mai 2013.

 

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 102/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EF) nr. 1234/2007, 436/2009, 606/2009, 607/2009 og 491/2009 om vin kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 126/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 764/2008 om prosedyrer for varer fra EØS, forordning (EF)
nr. 765/2008 om akkreditering og markedstilsyn og beslutning nr. 768/2008/EF om felles rammeverk (varepakken) kan bli bindende for Norge.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Guinea om ettergivelse av hele Guineas gjeld til Norge.(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø organiseres fra 1. august 2013 som én institusjon under navnet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Nærings- og handelsdepartementet

Godkjenning av endrede vedtekter for GIEK Kredittforsikring AS.