Offisielt fra statsråd 15. mars 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 15. mars 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St.prp. nr. 47 (2001-2002)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i EU-programmet for Det europeiske året for funksjonshemma 2003

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 46 (2001-2002)
Pensjonar frå statskassa

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 43 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 50 (2001-2002)
Om lov om endringer i skatteloven (ny ettårsregel)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 44 (2001-2002)
Om lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven)
(Pressemelding)

St.meld. nr. 13 (2001-2002)
Fremtidig organisering av tinglysing i fast eiendom
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 45 (2001-2002)
Om lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 46 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstviser m.m.
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 48 (2001-2002)
Om lov om endringer i utlendingsloven
(Pressemelding)

St.prp. nr. 48 (2001-2002)
Nytt operahus i Bjørvika
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 49 (2001-2002)
Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven)

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 12 (2001-2002)
Rent og rikt hav
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 47 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger og lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven)
(Pressemelding)

Sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 42 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. og i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ot.prp. nr. 40 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Miljøverndepartementet

Sanksjon og delvis ikrafttredelse av Stortingets vedtak 14. februar 2002 til lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter.
Kapittel I §§ 33 a og 37 tredje ledd og kapittel II skal gjelde fra 1. april 2002.
Besl. O. nr. 32 Lov nr. 5

3. Forskrifter

Olje- og energidepartementet

Forskrift om oppheving av midlertidige forskrifter om forsøpling og forurensning fra petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

4. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for en bred gjennomgang av bygningslovgivningen:
Sorenskriver Nils Dalseide, Elverum (leder)
Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
Byggmester Audun Sture, Askøy
Kommunalråd Monica Mæland, Bergen
Fagsjef Halvor Westgaard, Oslo
Advokatfullmektig Anne Prøsch Hage, Oslo
Administrerende direktør Thor Saghaug, Oslo
Avdelingsdirektør Liv Zimmermann, Bærum

(Pressmelding)

5. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Knut Moum utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helsedepartementet

Fylkeslege Geir Sverre Braut konstitueres som assisterende helsedirektør for inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt Helsedepartementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Overingeniør Erik Ørnulfson Johnsen beskikkes som direktør for Statens jernbanetilsyn med tiltredelse fra det tidspunkt Samferdselsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sosialdepartementet

Rådgivende overlege Georg Espolin Johnson og rådgivende overlege Anne Brit Westerheim utnevnes til medisinsk kyndig rettsmedlemmer i Trygderetten og psykolog Leif Gunnar Bjerke utnevnes til attføringskyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Sosialdepartementet bestemmer.

6. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Ingjerd Schou oppnevnes som settestatsråd for statsråd Dagfinn Høybråten i de saker der Helse­departementet er klageinstans for enkeltvedtak som ble fattet av Rikstrygdeverket i den perioden statsråd Dagfinn Høybråten var trygdedirektør.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av overenskomst med Kongeriket Sverige om proviantering av ubeskattede varer for salg om bord på såkalte korte ruter mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige.

Tiltredelse til avtale om opprettelse av det internasjonale institutt for utviklingsrett (IDLI) av 5. februar 1988.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkelen, Nordsjøtildelingene 2001.