Offisielt fra statsråd 18. november 2016

Det ble holdt statsråd på Slottet i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 18. november 2016. Følgende vedtak offentliggjøres: 

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 17 S (2016-2017)
Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP).

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Lov 29. april 2016 nr. 8 om endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) trer i kraft 1. januar 2017. 

Klima- og miljødepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 25. oktober 2016 til lov om
endringer i naturmangfoldloven mv. (administrativt beslag
og administrativ inndragning).
Lovvedtak 4 (2016-2017)  Lov nr. 83
Loven trer i kraft straks. 

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Maputo, Anne Lene Dale, tillike til ambassadør i Mbabane, Swaziland. 

Utnevning av ambassadør i Abuja, Jens-Petter Kjemprud, tillike til ambassadør i Lomé, Republikken Togo. 

Utnevning av ambassadør i Bogota, Johan Christopher Vibe, tillike til ambassadør i San José, Costa Rica. 

Finansdepartementet
Utnevning av underdirektør Maria Tagmatarchi Storeng til avdelingsdirektør i Finansdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av konstituert førstestatsadvokat og nestleder Asbjørn Eritsland som førstestatsadvokat og nestleder ved Rogaland statsadvokatembeter fra og med 1. januar 2017 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2018. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Åste Marie Skullerud til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av spesialrådgiver Knut Syvertsen til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.