Prop. 17 S (2016–2017)

Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP)

Avtale mellom Norge, EU og Sveits om forenklinger i det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP). Siden 2001 har Norge, EU og Sveits samarbeidet om å forenkle markedsadgangen for utviklingsland til sine markeder. Gjennom den nye avtalen endres systemet for opprinnelsesdokumentasjon. Det nye systemet (REX) innebærer viktige forenklinger, bedre oversikt, kontroll og lavere kostnader forbundet med tollbehandling. Avtalene sikrer at utviklingslands eksport til Norge vil kunne skje på en enklere måte enn i dag.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget