Offisielt fra statsråd 19. juni 2009

St. meld. nr. 47 (2008-2009) – Samhandlingsreformen – ”Rett behandling – på rett sted – til rett tid” ble lagt fram i statsråd i dag.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 19. juni 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 103 (2008-2009)
Om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
(Pressemelding)

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 104 (2008-2009)
Om lov om endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

St.meld. nr. 46 (2008-2009)
Norsk sjøpattedyrpolitikk
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

St.meld. nr. 47 (2008-2009)
Samhandlingsreformen.
Rett behandling – på rett sted – til rett tid.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 102 (2008-2009)
Om lov om endringar i domstolloven mv. (godkjenning av sidegjeremål for dommarar mv.)
(Perssemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 90 (2008-2009)
Om utbygging og finansiering av rv 78 Holand-Leirosen med forbindelse til Drevja-Ømmervatn og rv 78 Halsøya-Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1)
(Pressemelding)

St.prp. nr. 91 (2008-2009)
Om endring i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet (tilskot til regionale flyplassar)

St.meld. nr. 48 (2008-2009)
Om verksemda i Avinor AS
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2009 til lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS).
Besl. O. nr. 98 (2008-2009). Lov nr. 38.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2009 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven.
Besl. O. nr. 99 (2008-2009). Lov nr. 39.
Loven trer i kraft 1. januar 2010.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om endringer i lov 29. april nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (økning i stønadssatsene).
Besl. O. nr.  147(2008-2009). Lov nr. 40.
Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover.
Besl. O. nr. 146 (2008-2009). Lov nr. 41.

Delvis ikraftsetting av lov 6. januar 2006 nr. 1 om endringer i utlendingsloven (beskyttelse mot tvangsekteskap og mishandling i ekteskap og vern av utenlandske arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår mv.)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)
Besl. O. nr. 142 (2008-2009). Lov nr. 42.
Loven trer i kraft fra 1. september 2009 med unntak av § 13 solidaransvar for oppdragsgivere som skal tre i kraft fra 1. januar 2010.

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. juni 2009 til lov om endringer i diskrimineringsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven,
Besl. O. nr. 85 (2008-2009). Lov nr. 43.
Loven trer i kraft 1. juli 2009.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova).
Besl. O. nr. 132 (2008-2009). Lov nr. 44.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om endringer i barnevernloven.
Besl. O. nr. 131 (2008-2009). Lov nr. 45.

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.).
Besl. O. nr. 125 (2008-2009). Lov nr. 46.
Loven gjelder fra 1. juli 2009.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (ny regnskaps- og revisjonsordning m.v.).
Besl. O. nr. 123 (2008-2009). Lov nr. 47.
Endringene i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. § 6,
§ 7, § 8 og § 9 trer i kraft 1. juli 2009.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover.
Besl. O. nr. 124 (2008-2009). Lov nr. 48.
Lovvedtaket del I § 1-2, § 4-5 og § 4-6 trer i kraft 1. juli 2009.
Lovvedtaket del II § 11-9, § 11-13 annet ledd og § 11-14 annet ledd trer i kraft 1. juli 2009.
Lovvedtaket del II § 11-13 første ledd og § 11-14 første ledd trer i kraft 1. oktober 2009.
Lovvedtaket del III gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2011 eller senere.
Lovvedtaket del IV, V, VI og VII trer i kraft 1. juli 2009.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 18. juni 2009 til lov om endringer i ligningsloven mv. (tilleggsskatt).
Besl. O nr. 135 (2008-2009). Lov nr. 49.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 18. juni 2009 til lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.
Besl. O. nr. 137 (2008-2009). Lov nr. 50.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 18. juni 2009 til lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Besl. O. nr. 138 (2008-2009). Lov nr. 51.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 18. juni 2009 til lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
Besl. O. nr. 139 (2008-2009). Lov nr. 52.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 18. juni 2009 til lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift.
Besl. O. nr. 140 (2008-2009). Lov nr. 53.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 18. juni 2009 til lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 141 (2008-2009). Lov nr. 54.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 18. juni 2009 til lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven).
Besl. O. nr. 142 (2008-2009). Lov nr. 55.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 18. juni 2009 til lov om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 143 (2008-2009). Lov nr. 56.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 18. juni 2009 til lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).
Besl. O. nr. 144 (2008-2009). Lov nr. 57.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven).
Besl. O. nr. 136 (2008-2009). Lov nr. 58.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, børsloven, verdipapirregisterloven, verdipapirhandelloven mv. (eierskap i finansinstitusjoner og i infrastrukturforetak på verdipapirområdet).
Besl. O. nr. 134 (2008-2009). Lov nr.  59.
Loven gjelder fra 1. juli 2009.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet).
Besl. O. nr. 133 (2008-2009). Lov nr. 60.
Loven skal gjelde fra 1. juli 2009 med følgende unntak:
Endringer i § 3-1 annet ledd første punktum, § 3-1 nytt fjerde ledd, § 3-7 første ledd nytt nr. 5, samt endringer i §§ 10-1 til 10-5.
I medhold av Lagtingets lovvedtak del IX første ledd tredje punktum gis følgende overgangsregler:
a.
Plikten til å velge revisjonsutvalg samt reglene om revisjonsutvalgs oppgaver og sammensetning etter lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsutvalg) del III, IV, V og VIII gjelder for de enkelte sparebanker, forretningsbanker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper etter neste ordinære valg av styremedlem, men likevel ikke senere enn 30. juni 2010.

b. 
Plikten til å velge revisjonsutvalg samt reglene om revisjonsutvalgs oppgaver og sammensetning etter lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsutvalg) del VII gjelder for det enkelte allmennaksjeselskap etter at det neste gang er avholdt ordinær generalforsamling, jf. Allmennaksjeloven § 5-6.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Fiskeri- og kystdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i akvakulturloven.
Besl. O. nr. 128 (2008-2009). Lov nr. 61.
Loven trer i kraft 1. juli.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter.
Besl. O. nr. 155 (2008-2009). Lov nr. 62.
Loven trer i kraft straks.

Forsvarsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (videreføring av sesjonsordningen og innføring av sesjonsplikt for kvinner).
Besl. O. nr. 101 (2008-2009). Lov nr. 63.
Loven trer i kraft fra 1. januar 2010.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (styrking av rettighetene til veteraner etter internasjonale operasjoner).
Besl. O. nr. 102 (2008-2009). Lov nr. 64.
Loven trer i kraft fra 1. januar 2010.

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet.
Besl. O. nr. 122 (2008-2009). Lov nr. 65.
Loven trer i kraft fra 1. januar 2010.  

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2009 til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Besl. O. nr. 92 (2008-2009). Lov nr. 66.
Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven).
Besl. O. nr. 120 (2008-2009). Lov nr. 67.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i helseregisterloven og helsepersonelloven.
Besl. O. nr. 119 (2008-2009). Lov nr. 68.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i midlertidig lov 2. juli 2004 nr. 64 om prøveordning med lokaler for injeksjon av narkotika (sprøyteromsloven) med mer.
Besl. O. nr. 121 (2008-2009). Lov nr. 69.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om endringar i helsepersonelloven m.m. (oppfølging av born som pårørande).
Besl. O. nr. 150 (2008-2009). Lov nr. 70.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om endringer i apotekloven.
Besl. O. nr. 151 (2008-2009). Lov nr. 71.
Loven trer i kraft 1. januar 2010.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om endringer i folketrygdloven m.m. (etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp i andre EØS-land).
Besl. O. nr. 152 (2008-2009). Lov nr. 72.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv.
Besl. O. nr. 153 (2008-2009). Lov nr. 73.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om endringer i helsepersonelloven.
Besl. O. nr. 149 (2008-2009). Lov nr. 110.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. juni 2009 til lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (siste delproposisjon – sluttføring av spesiell del og tilpasning av annen lovgivning).
Besl. O. nr. 88 (2008-2009). Lov nr. 74.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. juni 2009 til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (elektronisk kontroll ved kontaktforbud, saksbehandlingsreglene for besøksforbud mv.)
Besl. O. nr. 89 (2008-2009). Lov nr. 75.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringar i tomtefestelova.
Besl. O. nr. 110 (2008-2009). Lov nr. 76.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i aksjeloven og alllmennaksjeloven mv. (gjennomføring av aksjonærrettighetsdirektivet i norsk rett mv.)
Besl. O. nr. 111 (2008-2009). Lov nr. 77.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringar i straffelova 1902 (forelding i saker om kjønnslemlesting).
Besl. O. nr. 114 (2008-2009). Lov nr. 78.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i tvisteloven m.m. og om samtykke til ratifikasjon av Luganokonvensjonen 2007 om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker.
Besl. O. nr. 115 (2008-2009). Lov nr. 79.
(Se pkt. 8 Andre saker)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringar i menneskerettsloven mv. (inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen).
Besl. O. nr. 116 (2008-2009). Lov nr. 80.
Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av de privatrettslige bestemmelsene i direktiv 2007/64/EF).
Besl. O. nr. 130 (2008-2009). Lov nr. 81.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen.
Besl. O. nr. 154 (2008-2009). Lov nr. 82.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret mv. (innføring av kommunal beredskapsplikt).
Besl. O. nr. 117 (2008-2009). Lov nr. 83.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i brann- og eksplosjonsvernloven og el-tilsynsloven.
Besl. O. nr.118 (2008-2009). Lov nr. 84.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i lov om vaktvirksomhet.
Besl. O. nr. 112 (2008-2009). Lov nr. 85.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass (elektronisk lagring av biometrisk personinformasjon i form av fingeravtrykk i pass m.m.)
Besl. O. nr. 113 (2008-2009). Lov nr. 86.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i lov 3. februar 1995 nr. 7 om kontroll med etterretnings-, og overvåkings- og sikkerhetstjeneste.
Besl. O. nr. 109 (2008-2009). Lov nr. 87.

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak 28. mai 2009 til lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner).
Besl. O. nr. 83 (2008-2009). Lov nr. 88.
Frå 1. juli 2009 blir endringane i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner §§ 1 første ledd, 8 nr. 2, 14 nr. 1, 15 nr. 3, 16 nr. 2, 19, 30, 37 nr. 1, 48 nr. 5, 59 nr. 1 og 3 og endringa i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 29 første ledd sette i kraft.
Frå 1. januar 2010 blir endringa i § 65 nr. 2 i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner sett i kraft.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
Besl. O. nr. 148 (2008-2009). Lov nr. 89.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2009 til lov om endringe i forvaltningsloven (habilitet for styremedlemmer mv. i offentlig heleide selskaper.)
Besl. O. nr. 97 (2008-2009). Lov nr. 90.
Loven trer i kraft 1. november 2011.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. juni 2009 til lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kjønnsbalanse i styrene i aksjeselskaper som er eid av kommuner).
Besl. O. nr. 90 (2008-2009). Lov nr. 91.

Kultur- og kirkedepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak 10. juni 2009 til lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting.
Besl. O. nr. 93 (2008-2009). Lov nr. 92.
Lovens §§ 2-3 andre ledd, 2-13, 4-2, 6-1 a, 8-5 og 10-4 første ledd skal gjelde fra 1. juli 2009.
Lovens § 6-4 skal gjelde fra 1. januar 2010.

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i barnehageloven (finansiering av ikke-kommunale barnehager)
Besl. O. nr. 103 (2008-2009). Lov nr. 93.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova.
Besl. O. nr. 104 (2008-2009). Lov nr. 94.
Loven trer i kraft 1. august 2009, med unntak av endringene i privatskolelova § 3-4a som trer i kraft 1. august 2011. Det følger av lovvedtaket at endringene i lov 9. januar 2009 nr. 4 om endringer i forvaltningslovgivningen mv. (gjennomføring av forvaltningsreformen) trer i kraft ved sanksjonering.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. juni 2009 til lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven).
Besl. O. nr. 129 (2008-2009). Lov nr. 95.

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 10. juni 2009 til lov om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.
Besl. O. nr. 100 (2008-2009). Lov nr. 96.
Loven trer i kraft 1. august 2009.

Landbruks- og matdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. mai 2009 til lov om dyrevelferd.
Besl. O. nr. 77 (2008-2009). Lov nr. 97.
Loven trer i kraft 1. januar 2010.
(Pressemelding)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2009 om vedtak til lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.
Besl. O. nr. 95 (2008-2009). Lov nr. 98.
Delvis ikrafttredelse av lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.
Endringene i punkt I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII og IX trer i kraft 1. juli 2009.
Endringene i punkt VI § 3 første ledd, første, annet og tredje punktum trer i kraft 1. januar 2010.
(Pressemelding)

Sanksjon av Lagtingets vedtak 10. juni 2009 om endringer i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror.
Besl. O. nr. 96 (2008-2009). Lov nr. 99.
Loven trer i kraft 1. januar 2010.
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 16. juni 2009 til lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).
Besl. O. nr. 105 (2008-2009). Lov nr. 100.
Loven, med unntak av kapittel IV, trer i kraft fra 1. juli 2009. Fra samme tidspunkt trer endringene i § 78 nr. 1 til 16 i kraft, med unntak av nr. 7 Lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet §§ 26 nr. 9 og 47, nr. 8. Lov 15. mai 1992 nr. 47 laksefisk- og innlandsfisk §§8 og 9 og nr. 15 Lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 7 tredje ledd.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 10. juni 2009 til lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven).
Besl. O. nr. 94 (2008-2009). Lov nr. 101.
Loven trer i kraft fra 1. januar 2010.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 16. juni 2009 til lov om endringer i sjøloven (registrering og rettsvern for pant i skrog m.m.)
Besl. O. nr. 127 (2008-2009). Lov nr. 102.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2009.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om tjenestevirksomhet (tjenesteloven).
Besl. O. nr. 126 (2008-2009). Lov nr. 103.
Loven trer i kraft fra 28. desember 2009.

Olje- og energidepartementet

Sanksjon og ikraftsetting av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet.
Besl. O. nr.106 (2008-2009). Lov nr. 104.
Loven trer i kraft 1. juli 2009.

Sanksjon og ikraftsetting av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i energiloven.
Besl. O. nr. 107 (2008-2009). Lov nr. 105.
Loven trer i kraft 1. januar 2010.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 16. juni 2009 til lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og i vannressursloven (utleie av vannkraftproduksjon mv.)
Besl. O. nr. 108 (2008-2009). Lov nr. 106.

 

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 4. juni 2009 til lov om endringer i jernbaneloven, jernbaneansvarsloven og COTIF-loven.
Besl. O. nr. 87 (2008-2009). Lov nr. 107.
Endringene i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) trer i kraft straks.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak 4. juni 2009 til lov om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven.
Besl. O. nr. 86 (2008-2009). Lov nr. 108.

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 10. juni 2009 til lov om overføring av rettigheter og forpliktelser ved omklassifisering av veg etter vegloven § 62 tredje ledd i forbindelse med forvaltningsreformen.
Besl. O. nr. 91 (2008-2009). Lov nr. 109.

3.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forskrift om unnatak frå konkurranselova §§ 10 og 11 for einskilde grupper av privatpraktiserande legar, fysioterapeutar og psykologar vert fastsett.

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift for Norsk kulturråd av 27. august 1965 nr. 3554.

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrifter om Verneplan for Oslofjorden – delplan sjøfugl.
Fastsetting av forskrift om oppheving av forskrift om fredning for Ropen naturreservat, Kragerø kommune, Telemark.
(Pressemelding)

Fastsetting av forskrift om verneplan for edelløvskog i Sogn og Fjordane.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Fastsetting av forskrift om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomhet.

4.      Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Vedr. lov nr. 46:
Kongens myndighet etter loven del II delegeres til Finansdepartementet.
Kongens myndighet etter loven del IV til å fastsette overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Vedr lov nr. 48:
Kongens myndighet etter lovvedtakets del XV til å gi overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.
Med departementet menes i lovvedtaket del I Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser).

Vedr. lov nr. 59:
Kongens myndighet etter lovens del VII annet ledd delegeres til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser).

Vedr. lov nr. 60:
Delegasjon av Kongens myndighet til å fastsette overgangsregler etter lov om endringer i revisorloven og enkelte andre lover (gjennomføring av revisjonsdirektivet) del IX til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser).

Miljøverndepartementet

Vedr. lov nr. 100:
Myndighet etter loven i Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) legges til Miljøverndepartementet for følgende bestemmelser:

·        § 18 tredje ledd første punktum (annet uttak av vilt og laksefisk etter vurdering av myndighetene)
·        § 20 annet ledd (uttak av virvelløse dyr)
·        § 21 annet ledd (uttak av planter og sopp)
·        § 23 tredje ledd (vurdere om en art skal prioriteres)
·        § 27 første ledd (bevaringstiltak utenom leveområder)
·        § 52 tredje ledd (vurdere om en naturtype skal utvalgt)
·        § 65 annet ledd (opplysningsplikt)
·        § 67 første ledd (endringer og omgjøringer av tillatelser)
·        § 69 første ledd (retting og avbøtende tiltak)
·        § 70 annet ledd (uforutsette miljøkonsekvenser av lovlig virksomhet)
·        § 71 første ledd (direkte gjennomføring)
·        § 72 tredje ledd (bruk av andres eiendom ved gjennomføring av tiltak)
·        § 73 første ledd (tvangsmulkt)
·        § 74 første ledd (miljøerstatning)
Den myndighet som er tillagt departementet etter § 63 om tilsyn legges til Miljøverndepartementet.
Miljøverndepartementet gis tilsynsmyndighet etter § 63, § 64 og § 65.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Samferdselsdepartementet

Vedr. lov nr. 107:
Kongens myndighet etter jernbaneloven § 7 c delegeres til Samferdselsdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser).

5.      Styrer, utvalg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til utvalg for vurdering av organiseringen av klagesaksbehandlingen på utlendingsfeltet:

1.      Øystein Mæland (leder), divisjonsdirektør, Oslo
2.      Tom Christensen, professor, Oslo
3.      Fauzia Mohamed Hashi, mangfoldskonsulent og nestleder, Vegårdshei
4.      Siv Torunn Skagestad, fylkesnemndleder, Søgne
5.      Ørnulf Røhnebæk, lagdommer, Hamar
6.      Steinulf Tungesvik, advokat, Bergen
7.      Kristin Ørmen Johnsen, rektor, Drammen
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal se på finansmarkedets virkemåte:

Leder:
Daglig leder: Jon Hippe, Oslo.

Andre medlemmer:
Sjefsjurist, Cecilie Ask, Oslo
Forbundsleder Jorunn Berland, Bergen
Ekspedisjonssjef Jan Bjørland, Oslo
Professor Per Christiansen, Tromsø
Direktør Randi Flesland, Oslo
Områdedirektør Kristin Gulbrandsen, Oslo
Avdelingsdirektør Ingebjørg Harto, Oslo
Professor Thore Johnsen, Bergen
Professor Lars Jonung, Brussel/Stockholm
Cand oecon. Tore Lindholt, Skedsmo
Siviløkonom Bente Rathe, Trondheim
Sjeføkonom Stein Reegård, Bærum
Professor Erik Reinert, Tjøme
Forsker Bent Sofus Tranøy, Bærum
Professor Karen Helene Ulltveit Moe, Bærum
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Siri Beate Hatlen løses fra sitt verv som leder i AS Vinmonopolets styre fra og med 1. juli 2009.
Nestleder Margrethe Sunde oppnevnes som leder for styret for perioden 1. juli 2009 til 30. september 2009.
Stortingsrepresentant Hill-Marta Solberg utnevnes til styreleder for AS Vinmonopolets styre for perioden 1. oktober 2009 til 30. juni 2010.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlem oppnevnes til Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll for en periode på 4 år fram til 15. april 2013:

Tingrettsdommer Finn Haugen, Oslo, leder
Professor Monica Reginiussen, Tromsø
Tingrettsdommer Randi Carlstedt, Tønsberg
Førsteamanuensis Jon Petter Rui, Tromsø
Advokat Steinar Mageli, Hamar, varamedlem

Kunnskapsdepartementet

Oppnemning av eit offentleg utval som skal gjennomgå det pedagogiske tilbodet til barn i førskulealder som vi har i dag, og vurdere ulike ordningar for eit pedagogisk tilbod som omfattar alle barn i førskulealder:

Konsulent Loveleen Rihel Brenna, Jessheim, leiar
Utdanningsdirektør Ingrid Hernes, Tromsø
Professor Thomas Moser, Tønsberg
Lektor ph.d. Stig Brostrøm, Danmark
Frilansar Eli Rygg, Son
Forskar Magne Mogstad, Oslo
Kommunaldirektør Bente Fagerli, Oslo
Psykolog Magne Raundalen, Bergen
Stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal, Sandnes
Seksjonsleiar Mimi Bjerkestrand, Bergen
Styrer Øyvind Hornslien, Oslo
Forskingssjef Terje Ogden, Moss
(Pressemelding)

6.      Klagesaker m.v.

Fiskeri- og kystdepartementet

Klagen fra Kvitbjørn AS over Fiskeri- og kystdepartementets vedtak 26. mars 2009 om dispensasjon fra forbudet mot ombordproduksjon, tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra ConocoPhillips Skandinavia AS over Olje- og energidepartementets vedtak 29. september 2008 om fastsettelse av tariff for Volundfeltets bruk av Alvheimfeltets innretninger for utvinning og behandling av petroleum. Klagen tas ikke til følge.

7.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ministerråd Sverre Johan Kvale utnevnes til ambassadør i Prishtina, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Tone Tinnes utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør John Mikal Kvistad utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Kjersti Sommerset utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Kjell-Gunnar Eriksen utnevens til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Torunn Viste utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Grete Borge utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Leif Trana utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Kristian Jervell utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Åremålsutnemning, andre periode, av noverande fylkesmann Anne Enger til fylkesmann i Østfold for ein periode på seks år med tiltreding frå 1. januar 2010.
(Pressemelding).

Forsvarsdepartementet

Avdelingsdirektør Gisle Norheim utnevnes til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Generalmajor Torgeir Hagen utnevnes til generalløytnant i Hæren med virkning fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Britt Tove Berg Brestrup frabeordres som overadjutant fra Hæren hos H M Kongen 31. august 2009.
Oberst Runar Gjerald beordres som overadjutant fra Hæren hos H M Kongen med virkning fra 1. september 2009 for en periode på tre år.

Major Kjetil Blix Strokkenes frabeordres som adjutant fra Luftforsvaret hos H M Kongen 31. august 2009.
Kaptein, midlertidig major, Aina Renate Knudsen beordres som adjutant fra Luftforsvaret hos H M Kongen med virkning fra 1. september 2009 for en periode på tre år.

Orlogskaptein Morten Refstad frabeordres som adjutant fra Sjøforsvaret hos H K H Kronprinsen 31. august 2009.
Kapteinløytnant Anders Flakstad Paulsen beordres som adjutant fra Sjøforsvaret hos H K H Kronprinsen med virkning fra 1. september 2009 for en periode på tre år.

Kommandør Sverre Nordahl Engeness utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. 

Justis- og politidepartementet

Konstitusjon av statsadvokat Bjørn Feyling og statsadvokat Terje Nybøe som førstestatsadvokater, og forlenget konstitusjon av juridisk rådgiver Guri Lenth som statsadvokat ved Riksadvokatembetet til og med 30. september 2010 med tiltredelse fra det tidspunkt Riksadvokaten bestemmer.

Forlenget åremålsbeskikkelse av politidirektør Ingelin Killengreen som politidirektør for en periode på tre år fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Utnemning av sokneprest Erling Johan Pettersen til biskop i Stavanger bispedømme med tiltreding frå det tidspunkt Kultur- og kyrkjedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Fungerende prost Knut Håkon Bromham Nordhaug utnevnes til prost i Nord-Østerdal prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sokneprest Anne Hilde Øigarden utnevnes til prost i Valdres prosti i Hamar bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sokneprest Øystein Flø utnevnes til prost i Gauldal prosti i Nidaros bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sjømannsprest/bestyrer Hilde Sirnes utnevnes til prost i Lister prosti i Agder og Telemark bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sokneprest Bernt Olav Jensen utnevnes til prost i Otredal prosti i Agder og Telemark bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Seniorrådgiver Stig Helge Pedersen utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Håkon Johnsen utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.

8.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Godkjenning av endringer av 8. juni 2005 i konvensjon om fysisk beskyttelse av nukleært materiale av 3. mars 1980.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs satelittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS (2008-2013).

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsbeslutning 1098/2008/EF om Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon (2010).

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om endring av protokoll 10 i EØS-avtalen om forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 59/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/36/EF om utøvelsen av visse aksjonærrettigheter i selskaper som er notert på regulert markedsplass, kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 114/2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/16/EF om samordning av lover og forskrifter om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer (UCITS-fond) kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 160/2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/43/EF om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper m.v. kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 79/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/44/EF om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler m.v. kan bli bindende for Norge.

Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av forordning (EF) 767/2008 om Visa Information System (VIS) m.v. og rådsbeslutning 2008/633 om tilgang til VIS for utpekte myndigheter og Europol m.v. (endringer i Schengen-regelverket).

Finansdepartementet

Undertegning av en protokoll til endring av artikkel 26 om utveksling av opplysninger i overenskomst mellom Kongeriket Norge og Storhertugdømmet i Luxembourg til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue.

Justis- og politidepartementet

Ratifikasjon av Luganokonvensjonen 2007 om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Miljøverndepartementet

Godkjenning av Fylkesplan for Rogaland 2006-2009.

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Troll prosjekter.
(Pressemelding)

Godkjenning av plan for utbygging og drift av gass-, kondensat- og oljefeltet Oselvar.
(Pressemelding)

 

 

Til toppen