Historisk arkiv

Bedre rettssikkerhet med ny sosialtjenestelov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen vil skille ut deler av dagens sosialtjenestelov i en egen lov. Den nye loven legger til rette for bedre samordning av tjenestene til brukerne i NAV-kontoret, pålegger kommunene plikt til internkontroll og sikrer tilsyn med forvaltningen av tjenestene.

–Loven vil styrke brukernes rettssikkerhet og bidra til et bedre tjenestetilbud, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen ble lagt fram for Stortinget 19. juni. Loven legger til rette for en bedre samordning av tjenestene til brukerne av NAV-kontoret, fordi den samler de obligatoriske kommunale tjenestene ved NAV-kontorene i en lov, og i tillegg har bestemmelser om samarbeid i kontoret.

–NAV-kontorets samlede virkemidler skal settes inn for å gi alle som trenger det individuelt tilpasset bistand til å komme i inntektsgivende arbeid, samt inntektssikring til de som ikke kan arbeide, sier statsråden.

Loven innfører tilsyn med forvaltningen av tjenestene og en plikt for kommunen til å føre internkontroll. Dette er nye bestemmelser som utvider fylkesmannens tilsyn og kommunens internkontrollplikt etter dagens sosialtjenestelov. Med disse bestemmelsene vil samtlige sosiale tjenester være underlagt statlig tilsyn og plikt til internkontroll.

Den nye loven viderefører deler av dagens sosialtjenestelov. Dette gjelder i hovedsak de bestemmelsene som regulerer økonomiske ytelser og det arbeidsrettede kvalifiseringsprogrammet, samt bestemmelser om midlertidig botilbud, individuell plan og opplysning, råd og veiledning. 

Kommunens plikt til å skaffe midlertidig botilbud til personer i en akutt nødssituasjon blir utøvd gjennom, eller i faglig sammenheng med, plikten til å yte stønad til livsopphold. Personer med et akutt behov for ”tak over hodet” skal vite hvor de vil få hjelp, uansett hvor i landet de befinner seg. Dette er bakgrunnen for at regjeringen ønsker at kommunens plikt til å skaffe midlertidig botilbud skal framgå av lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, og at hensynet skal ivaretas av NAV-kontoret.

Bestemmelsen i lovforslaget medfører at personer med akutt behov for botilbud kan kontakte et NAV-kontor, som vil skaffe et tilbud til de som trenger det. Avhengig av hvordan kommunen har organisert det boligsosiale arbeidet, vil dette kreve samordning og samarbeid med andre deler av kommunen, for eksempel kommunalt boligkontor der man har det.

Regjeringen tar sikte på at loven skal tre i kraft fra 1. januar 2010.