Historisk arkiv

Finanskriseutvalget oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finanskriseutvalget er i dag oppnevnt av kongen i Statsråd. Utvalget får i mandat å se på den norske finansmarkedsreguleringen i lys av finanskrisen, årsaker til den internasjonale finanskrisen, og hvordan denne har virket inn på det norske finansmarkedet.

Finanskriseutvalget er i dag oppnevnt av kongen i Statsråd. Utvalget får i mandat å se på den norske finansmarkedsreguleringen i lys av finanskrisen, årsaker til den internasjonale finanskrisen, og hvordan denne har virket inn på det norske finansmarkedet.

- Vi har i løpet av det siste året sett hvor galt det kan gå når finansmarkedene er utilstrekkelig regulert. Vi må være sikre på at vi forstår hva som er de grunnleggende årsakene til den internasjonale finanskrisen. Bare på den måten vil vi være i stand til å identifisere de mangler ved dagens regulering som har bidratt til utviklingen av krisen, og dermed kunne sørge for en bedre regulering i framtiden, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Ved oppnevningen av dette utvalget ønsker Regjeringen å få belyst finansmarkedets virkemåte, årsakene til dagens finanskrise, og hva vi kan gjøre for å sikre et forsvarlig regelverk for finansmarkedene i fremtiden, sier hun.

Utvalget vil bli ledet av daglig leder ved Fafo, Jon M. Hippe.
- Et utvalg som dette bør være bredt sammensatt, sier Kristin Halvorsen. - Derfor inkluderer vi representanter fra næringen, arbeidslivets parter, forbrukerorganisasjoner, myndighetene og akademia. Den brede sammensetningen vil etter min mening gi utvalget både styrke og legitimitet.

Utvalget skal avgi sin utredning til Finansdepartementet innen 31. desember 2010.

EU, IMF og andre internasjonale miljøer er i ferd med å vurdere de internasjonale rammebetingelsene for finansinstitusjoner. Dette internasjonale arbeidet vil legge føringer for eventuelle endringer i det norske regelverket. Det er viktig å ha en god forståelse for de prosesser som pågår internasjonalt. I tillegg er det viktig at det, i lys av finanskrisen, gjøres en mer konkret utredning av om det norske finansmarkedsregelverket er tilstrekkelig godt.

- For å kunne være mest mulig trygg på at framtidens regulering av finansmarkedene legger til rette for at finansmarkedene oppfyller sin samfunnsmessige tiltenkte rolle, er vi først nødt til å ta en titt i bakspeilet for å se hva som gikk galt internasjonalt og hva som var årsakene til dagens krise, sier Kristin Halvorsen.
- Det er også viktig for norske myndigheter å følge med på hva som skjer internasjonalt i kjølvannet av finanskrisen. I tillegg må vi se på hva vi kan gjøre her hjemme for å sikre en best mulig regulering av det norske finansmarkedet.

Den norske finansmarkedsreguleringen bygger i stor grad på internasjonal regulering og EØS-regelverk. Vurderingen av det norske finansmarkedets virkemåte bør derfor inneholde vurderinger av hvordan Norge har benyttet det nasjonale handlingsrommet innenfor våre internasjonale forpliktelser. Videre skal utvalget se på hvordan regelverket ivaretar hensynet til forbrukerne, og hvorvidt det ivaretar hensynet til soliditet og til konkurranse mellom finansinstitusjonene.

Utvalget skal også se på hva som har vært årsak til oppbyggingen av ubalanse i markedene (bobler), herunder i boligmarkedet. Utvalget skal videre gi en beskrivelse av hvilke internasjonale initiativer som bør forsterkes og hvordan man på nasjonalt, europeisk og globalt nivå best mulig kan arbeide for å motvirke tilsvarende kriser.

Utvalget får også i oppgave å se nærmere på utformingen av incentivstrukturer i avlønning i finansbransjen, og hvilken betydning disse eventuelt har hatt for salg av ulike typer finansprodukter, for kapitalbruk i samfunnet, og for utvikling av ubalanse i markedene.

Les utvalgets mandat her
Sammensetningen av utvalget kan du se her