Ot.prp. nr. 104 (2008-2009)

Om lov om endringer i barnelova mv.

Om lov om endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2008: 9 Med barnet i fokus - en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget