Ot.prp. nr. 104 (2008-2009)

Om lov om endringer i barnelova mv.

Om lov om endringer i barnelova mv.
(flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)

Les dokumentet

Ot.prp. nr. 104

(2008-2009)

Om lov om endringer i barnelova mv.

(flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)

Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartementet av 19. juni 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)


Særskilt vedlegg: NOU 2008: 9 Med barnet i fokus - en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær

Følg proposisjonen på Stortinget