Ot.prp. nr. 104 (2008-2009)

Om lov om endringer i barnelova mv.— (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Departementet legger i denne proposisjonen fram forslag til endringer i barnelovens bestemmelser om foreldreansvar, bosted og samvær. Mange barn er berørt av foreldrenes samlivsbrudd. Et slikt brudd kan endre selve fundamentet i tilværelsen og påvirke barnas oppvekst. Et brudd kan være en stor påkjenning, selv om de fleste barn klarer seg bra. Det er et mål at barn, til tross for samlivsbruddet, kan opprettholde og utvikle god kontakt med begge sine foreldre. Hvordan foreldrene klarer å samarbeide etter et samlivsbrudd er av stor betydning for barnets omsorgssituasjon og for hvordan barnet kommer igjennom foreldrenes samlivsbrudd. Godt foreldresamarbeid med fokus på barnets situasjon er et mål, slik at barnet skal slippe å leve under en langvarig konflikt mellom foreldrene sine.

Det er begrensninger i forhold til hvordan rettsregler kan bidra til å utvikle gode samarbeidsrelasjoner. Rettsliggjøring av private forhold kan også ha uheldige virkninger, så som at partene blir mer opptatt av egne juridiske rettigheter, enn å finne fram til gode og rimelige løsninger. Andre tiltak enn lovregulering kan derfor være viktige, som for eksempel styrking av meklingstilbudet og informasjonstiltak.

Om det ikke er mulig å tvinge igjennom ved lov at det skal være et godt samarbeid om barnet, er det et mål å legge best mulig til rette for et godt samarbeid. Godt samarbeid mellom foreldrene gir de beste forutsetninger for at barn kan ha mye og god kontakt med begge sine foreldre. Det overordnede målet er en lovgivning som legger til rette for en best mulig omsorgssituasjon for barn. Et grunnleggende utgangspunkt er at det ved foreldrenes avtaler og ved domstolens avgjørelser skal foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle av hva som vil være til beste for hvert enkelt barn.

Barn må kunne vokse opp uten å utsettes for noen form for vold. All form for vold som ledd i barneoppdragelsen er uakseptabelt. Dette får full støtte fra fagmiljøer som arbeider med forholdet mellom barn og foreldre. Det er viktig at det ikke er tvil om rettstilstanden i forhold til at barn ikke skal utsettes for vold.

I proposisjonen foreslås det en presisering av at all form for vold mot barn er forbudt, selv om det skjer som ledd i barneoppdragelsen.

Det foreslås videre en varslingsplikt ved flytting, for å gi foreldre tid og anledning til å vurdere og drøfte hvordan de kan innrette seg best mulig i forhold til barnet. Varslingsplikten gjelder både for den som har barnet fast boende, og den som har samvær med barnet.

Barneloven har en definisjon av «vanlig samværsrett». For at denne skal være mer i tråd med samværsordninger mange familier har i dag, foreslås det en utvidelse av definisjonen.

Det foreslås en endring av ordlyden i bestemmelsen om barnets bosted, slik at ordlyden blir helt nøytral og sidestiller delt bosted med fast bosted hos en av foreldrene. Da det ikke kan utelukkes at det kan være til barnets beste i gitte situasjoner at det idømmes delt bosted mot en eller begge foreldres vilje, foreslås det at domstolene får en snever adgang til å idømme delt bosted dersom det foreligger særlige grunner.

I tillegg foreslås det to språklige rettelser i bestemmelsen om farskap eller medmorskap etter ekteskap, samt en mindre endring i bestemmelsen om reisekostnader ved samvær, som innebærer en oppretting etter Stortingets behandling av lov 12. desember 2008 nr. 85.

For å unngå at den ene av foreldrene hindrer barnet i å få den helsehjelp det har behov for, foreslås det en endring i pasientrettighetsloven slik at det skal være tilstrekkelig at én av foreldrene samtykker til helsehjelp når helsepersonell mener at barnet kan ta skade av ikke å få helsehjelpen.

Det foreslås også en mindre endring i arveloven slik at man får like regler om henholdsvis farskap og morskap som grunnlag for slektsarverett. Forslaget innebærer ingen realitetsendring.

Avslutningsvis redegjøres det for departementets vurdering og oppfølging i forhold til felles foreldreansvar, tvangsfullbyrdelse av samvær og sakskostnader. Oppfølgingen innebærer ikke forslag til lovendringer på nåværende tidspunkt.

Til forsiden