Ot.prp. nr. 104 (2008-2009)

Om lov om endringer i barnelova mv.— (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)

Til innholdsfortegnelse

10 Endring i barnelova § 44 Reisekostnader ved samvær

Ot.prp. nr. 69 (2007-2008) Om lov om endringer i barnelova mv. (barnebidrag og reisekostnader ved samvær) ble oversendt Stortinget 20. juni 2008. Etter oversendelsen ble departementet oppmerksom på at forslaget til endring i barneloven § 44 andre ledd som lyder «Fylkesmannen sitt vedtak er tvangsgrunnlag for utlegg», er for snever. Da fylkesmannens vedtak i saker vedrørende deling av reisekostnader ved samvær kan påklages til Barne- og likestillingsdepartementet, er det viktig at det framgår av loven at også departementets vedtak er tvangsgrunnlag. Departementet ba derfor Stortinget i brev datert 4. november 2008 om å legge ordlyden «Fylkesmannen eller departementet sitt vedtak er tvangsgrunnlag for utlegg» til grunn ved behandlingen av endringene i barneloven § 44 andre ledd, se vedlegg til Innst. O. nr. 25 (2008-2009).

Under behandlingen av lovforslaget ble dette ved en inkurie oversett og dermed utelatt. Departementet foreslår at dette rettes opp. Det vises til lovforslaget barneloven § 44 andre ledd siste punktum.

Til forsiden