Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 20. april 2018

I statsråd i dag ble det vedtatt forskrifter om utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, oppretting av nytt Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, og endring av grensene for Fokstugu landskapsvernområde i Dovre og Lesja.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. april 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 83 L (2017-2018)
Endringer i spesialisthelsetjenesteloven
(godkjenning av virksomheter og helsetjenester)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og sosialdepartementet
Lov 5. april 2017 nr. 15 om endringer i folketrygdloven (endret fastsetting av grunnlaget for sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger mv.) trer i kraft 1. januar 2019.

Barne- og likestillingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. mars 2018 til lov om endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre).
Lovvedtak 32 (2017-2018)  Lov nr. 5

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. mars 2018 til lov om endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep).
Lovvedtak 31 (2017-2018)  Lov nr. 6
Delt ikraftsetting av endringsloven.  Loven trer i kraft 1. januar 2019, med unntak av endringen i barneloven § 56 andre ledd andre punktum.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. mars 2018 til lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova).
Lovvedtak 34 (2017-2018)  Lov nr. 7 

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. mars 2018 til lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven).
Lovvedtak 35 (2017-2018)  Lov nr. 8

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. mars 2018 til lov om endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)
Lovvedtak 40 (2017-2018)  Lov nr. 9
Loven trer i kraft 15. mai 2018.
(Nyhetssak) 

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. mars 2018 til lov om endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.).
Lovvedtak 39 (2017-2018)  Lov nr. 10
Loven trer i kraft straks.
(Nyhetssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. mars 2018 til lov om endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.).
Lovvedtak 38 (2017-2018)  Lov nr. 11
Loven trer i kraft straks.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. mars 2018 til lov om endringer i matrikkellova og plan- og bygningsloven.
Lovvedtak 37 (2017-2018)  Lov nr. 12
Delt ikraftsetting av endringsloven. Følgende endringer trer i kraft straks: Del I endringer i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) §§ 3, 4, 5 a tredje ledd, 6 fjerde ledd, 7-10, 14, 15, 18, 20-22, 24, 25, 27, 29-34, 39, 41-43, 47 og 48 samt overskriftene til kapittel 7 og 8, og del II endringer i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) §§ 26-1, 29-4 fjerde ledd og 33-1 første ledd. 

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 5. april 2018 til lov om endringer i vegtrafikkloven (alkolås)
Lovvedtak 43 (2017-2018)  Lov nr. 13
Loven trer i kraft 1. mai 2018.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften), fastsettes. 
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om vern av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark, Sunndal, Nesset, Oppdal, Dovre og Lesja kommuner, Møre og Romsdal, Trøndelag og Oppland fylker, fastsettes.

Forskrift om vern av Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern, Dovre og Lesja kommuner, Oppland fylke, fastsettes.

Forskrift om endring av forskrift 3. mai 2002 nr. 435 om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 8, vern av Fokstugu landskapsvernområde, Dovre og Lesja kommuner, Oppland, fastsettes.
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om endring av forskrift 17. juni 2005 nr. 657 om forvaltningsområdet for samisk språk, fastsettes.

4. Klagesaker m.v.

Klima- og miljødepartementet
Klager fra Naturvernforbundet, Foreningen Våre Rovdyr og NOAH over Klima- og miljødepartementets vedtak 1. desember 2017 om lisensfellingskvote for inntil 12 ulv utenfor ulvesonen og utenfor revir i rovviltregionene 4 og 5. Klagene tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Helleik Rabbe på Olje- og energidepartementets vedtak av 15. august 2017 om avslag på søknader om tillatelse til bygging av kraftverkene Holdøla sør, Holdøla nord, Middalen og Grøno. Klagen tas ikke til følge.
(Nyhetssak)

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Steinar Egil Hagen til ambassadør i Lilongwe, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Kjersti Rødsmoen til ambassadør i Bangkok, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av rådgiver Andreas Motzfeldt Kravik til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av underdirektør Kristian Skauli til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Joakim Ziesler Berge til statsadvokat ved Økokrim, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Klima- og miljødepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Torstein Lindstad til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Ragnar Semundseth til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU om endring av direktiv 2006/43/EF om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, og forordning (EU) nr. 537/2014 om særlige krav til lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2005/909/EF.

Olje- og energidepartementet
Østfold Energi AS gis tillatelser i forbindelse med bygging av Mørkedøla pumpe i Lærdal kommune.
(Nyhetssak) 

Mork Kraftverk AS gis tillatelse til planendring for bygging av Mork kraftverk i Erdalselvi i Lærdal kommune.

Til toppen