Offisielt fra statsråd 20. mai 2020

I statsråd i dag ble det blant annet sanksjonert endringer i kringkastingsloven.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. mai 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 116 L (2019-2020)
Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19.

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og familiedepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. april 2020 til lov om endringer i markedsføringsloven mv. (gjennomføring av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid).
Lovvedtak 81 (2019-2020)  Lov nr. 42
Delt ikraftsetting av endringsloven. Endringsloven trer i kraft 1. juli 2020 med unntak av del I, endringer i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. § 44 tredje ledd og § 47, del V, endringer i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester og del VI, endringer i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. § 28 a.
(Se pkt. 5 Andre saker)

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 12. mai 2020 til lov om endringer i kringkastingsloven mv. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge)
Lovvedtak 89 (2019-2020)  Lov nr. 43
Loven trer i kraft 1. januar 2021.
(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Midlertidig forskrift om forskudd på dagpenger for å avhjelpe konsekvensene av covid-19 fastsettes.

4. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Siren Solhaug til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av advokat Johan Henrik Frøstrup til settesjef for Spesialenheten for politisaker for å behandle anmeldelse 1. november 2019.

Utnevning av politiadvokat Tone Aase til statsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Jon Mjellekås til tingrettsdommer ved Alta tingrett og Hammerfest tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagmann Mette Jenssen til lagmann med avdelingslederansvar ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Anne Marie Sanne Øien til tingrettsdommer ved Follo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av fylkesnemndsleder Lars Magnus Bergh til lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kulturdepartementet
Utnevning av direktør Elisabeth Lier Haugseth til ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 288/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr og EØS-komiteens beslutning nr. 301/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse av forordning (EU) 2017/746 om medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk, kan bli bindende for Norge.

Barne- og familiedepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid, kan bli bindende for Norge.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)