Offisielt fra statsråd 21. desember 2020

Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden trer i kraft 1. januar 2021. Fra samme dato opprettes Dagligvaretilsynet.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott slott 21. desember 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2020 til lov om endringer i eigedomsskattelova.
Lovvedtak 49 (2020-2021)  Lov nr. 162

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2020 til lov om endringer i folketrygdloven.
Lovvedtak 50 (2020-2021)  Lov nr. 163

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2020 til lov om endringer i skatteloven.
Lovvedtak 51 (2020-2021)  Lov nr. 164

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2020 til lov om endring i betalingssystemloven.
Lovvedtak 52 (2020-2021)  Lov nr. 165

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2020 til lov om endringer i skattebetalingsloven.
Lovvedtak 53 (2020-2021)  Lov nr. 166

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2020 til lov om endringer i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Lovvedtak 54 (2020-2021)  Lov nr. 167

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2020 til lov om endringer i merverdiavgiftsloven.
Lovvedtak 55 (2020-2021)  Lov nr. 168

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2020 til lov om endringer i
a-opplysningsloven.
Lovvedtak 56 (2020-2021)  Lov nr. 169

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2020 til lov om endring i lov 13. desember 2013 nr. 110 om oppheving av lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven).
Lovvedtak 57 (2020-2021)  Lov nr. 170

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2020 til lov om endringer i skatteforvaltningsloven.
Lovvedtak 58 (2020-2021)  Lov nr. 171

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. desember 2020 til lov om endring i midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 61 (2020-2021)  Lov nr. 172

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2020 til lov om endringer i domstolloven.
Lovvedtak 33 (2020-2021)  Lov nr. 173

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2020 til lov om endringer i rettsgebyrloven (nedjustering av gebyr for utleggsbegjæringer).
Lovvedtak 48 (2020-2021)  Lov nr. 174

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. desember 2020 til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet.
Lovvedtak 62 (2020-2021)  Lov nr. 175

Ikraftsetting av lov 17. april 2020 nr. 29 om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Loven trer i kraft 1. januar 2021.
(Nyhetssak)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (innreiseregistreringssystem) fastsettes.

Forskrift om endring av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet fastsettes i samsvar med framlagte forslag.
(Se pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

3. Delegasjon av myndighet

Helse- og omsorgsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter smittevernloven § 4-3 for å iverksette nødvendige tiltak for å hindre spredning av ny virusvariant identifisert i Storbritannia til Helse- og omsorgsdepartementet, inkludert stans av flyvninger, registrering av reisende, melding til kommuner, krav om testing og skjerpede karanteneregler.
(Se pkt. 2 Forskrifter)