Offisielt fra statsråd 22. mars 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. mars 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 49 (2001-2002)
Om samtykke til ratifikasjon av Kyotoprotokollen av 11. desember 1997 til FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 53 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. m.m.

Finansdepartementet

St.prp. nr. 52 (2001-2002)
Folketrygdfondet – endring av Reglementets § 9

Ot.prp. nr. 59 (2001-2002)
Om lov om endring av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner mv. (omdanning av sparebanker til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap)
(  Pressemelding)

Helsedepartementet

Ot.prp. nr. 52 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 54 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren mv.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 55 (2001-2002)
Om lov om endringer i legemiddelloven og i lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 56 (2001-2002)
Om lov om biobanker (biobankloven)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 57 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader
(Pressemelding)

St.prp. nr. 53 (2001-2002)
Ny universitetsklinikk i Trondheim
(Pressemelding)

St.meld. nr. 14 (2001-2002)
Evaluering av lov om medisinsk bruk av bioteknologi
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 58 (2001-2002)
Om lov om endringer i straffeloven og politiloven (tiltak mot ulovlig bruk av kniv og skytevåpen)
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 15 (2001-2002)
Tilleggsmelding til St.meld. nr. 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 51 (2001-2002)
Om lov om endringar i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden på skip m.m. (EØS-tilpasning)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 51 (2001-2002)
Om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 50 (2001-2002)
Om løyvingsendringar mv. for 2002 på Samferdselsdepartementets område
(Pressemeldinger)

Sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 60 (2001-2002)
Om lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover
(  Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

St.meld. nr. 16 (2001-2002)
Kvalitetsreformen
Om ny lærerutdanning
Mangfoldig – krevende – relevant
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 22. mars 2002 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Sykepleierforbund og Arbeidsgiverforeningen NAVO i forbindelse med den statlige overtakelsen av spesialhelsetjenesten 1. januar 2002.
Besl. O. nr. 40 Lov nr. 6

Sosialdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 22. mars 2002 til lov om endringer i folketrygdloven (tiltak for å redusere sykefravær mv.).
Besl. O. nr. 41 Lov nr. 7

3. Klagesaker m.v.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Institutt for Anvendt Atferdsanalyse A/S over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 11. juli 2001 om å avslå søknaden om godkjenning av to skoler etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Byråsjef Eva Rygh utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Generalkonsul Robert Kvile utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Stabsdirektør Morten Tiller utnevnes til assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberst Bernt Iver Ferdinand Brovold utnevnes til brigader i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberst Gunnar Eugen Gustavsen utnevnes til brigader i Hærens transportkorps med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Bjørn Innset utnevnes til oberst i Artilleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Odd Egil Pedersen utnevnes til oberst i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Gunvald Øyna utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Overlege Morten Calmeyer utnevnes til fylkeslege i Buskerud med tiltredelse fra det tidspunkt Helsedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Unni Sandbukt utnevnes til nestleder i Nord-Troms tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avtale mellom Norge og Sudan om status for den internasjonale observatørenheten i områdene ved Nuba-fjellene inngås i det vesentlige.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å inngå en forståelse om observatørenheten.

Godkjenning av endring av samarbeidsavtalen mellom Norge og Den europeiske politienhet (Europol) av 28. juni 2001 om utvidelse av kriminalitetsområder som omfattes av avtalen.

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Hordaland 2001-2004.
(Pressemelding)