Offisielt fra statsråd 23. januar 2009

I statsråd i dag ble en stortingsmelding om næringslivets samfunnsansvar i utlandet behandlet. Meldingen drøfter hvordan norske bedrifter kan bidra til å styrke menneskerettighetenes stilling, skape anstendige arbeidsvilkår, ta vare på miljøet og bekjempe korrupsjon. I tillegg ble statuttene om opprettelse av det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA) undertegnet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. januar 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.meld. nr. 10 (2008-2009)
Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 29 (2008-2009)
Om lov om endring i lov 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)

2.      Styrer, utvalg

Barne- og likestillingsdepartementet

Følgende medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes til Markedsrådet for perioden 1. januar 2009 t.o.m. 31. desember 2012:

Leder: Professor Tore Lunde, Bergen
Personlig varamedlem: Stipendiat Ragna Aarli, Bergen

Nestleder: Lagdommer Randi Grøndalen, Trondheim
Personlig varamedlem: Professor Olav Kolstad, Oslo

Medlemmer:
Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg
Personlig varamedlem: Professor Tove Bull, Tromsø

Rektor Trond Blindheim, Oslo
Personlig varamedlem: Markedsdirektør Harold Sletten, Bergen

Advokat Signe Eriksen, Stavanger
Personlig varamedlem: Underdirektør Hege Thorkildsen, Drammen

Generalsekretær Karl Johan Hallaråker, Bergen
Personlig varamedlem: Førsteamanuensis Marit Halvorsen, Oslo

Direktør Wenche Jacobsen, Oslo
Personlig varamedlem: Marketingdirektør Steve Jørgensen, Hurum

Advokat Thea Broch, Oslo
Personlig varamedlem: Advokat Rune Erstad, Ski

Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik, Sarpsborg
Personlig varamedlem: Prosjektleder Karianne Berg, Oslo

3.      Klagesaker m.v.

Landbruks- og matdepartementet

Klage fra Tore Evavold av 10. desember 2008 over Landbruks- og matdepartementets avslag 5. desember 2008 på begjæring om innsyn i departementets brev til Rune Kurås av 23. april 2008. Klagen tas ikke til følge.

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ministerråd Jan Tore Holvik utnevnes til ambassadør i Havanna, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Johan Christopher Vibe utnevnes til ministerråd i Washington DC, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Jon-Åge Øyslebø utnevnes til ministerråd ved ambassaden i Maputo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Fiskeri- og kystdepartementet

Seniorrådgiver Jartrud Steinsli konstitueres som avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet fram til august 2010.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Oberst Ivar Magne Sakserud åremålsbeskikkes for en periode på tre år som grensekommissær for den norsk-russiske grense, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Prost Kirsten Almås utnevnes til prost i Byåsen prosti i Nidaros bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

5.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av statuttene om opprettelse av det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA) og resolusjon om etablering av midlertidig forberedende kommisjon for IRENA.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om forbrukerkredittavtaler.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/59/EF av 23. oktober 2007 om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/35/EF av 21. april 2004 om ansvar for miljøskade.

Justis- og politidepartementet

Instruks for behandling av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn nevnt i sikkerhetsloven med forskrifter (beskyttelsesinstruksen) blir endra.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel. Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2008.

Revisjon av bestemmelsene om vannslipping i tillatelsen til utbygging av Myster kraftverk i Vaksdal kommune i Hordaland.
(Pressemelding)

Til toppen