Offisielt fra statsråd 23. september 2022

Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven) trer i kraft 1. januar 2023.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 23. september 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop 140 LS (2021 – 2022)
Endringer i patentloven (unntak fra beskyttelse for eksport til tredjeland mv.) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 197/2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 17. juni 2022 nr. 57 om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven). Loven trer i kraft 1. januar 2023.
Se sak 3 Forskrifter

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Det fastsettes forskrift om

  • opphevelse av forskrift 23. januar 1981 nr. 8983 i medhold av Stortingsvedtak om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling (voldsoffererstatningsforskriften) og forskrift 11. september 2012 nr. 885 om muntlig konferanse i saker etter voldsoffererstatningsloven, og
  • endring i forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften).

(Nyhetssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Forskrift om oppheving av forskrift 21. august 2015 nr. 981 om behandling av dødsbo hvor avdøde ikke har arvinger og departementets adgang til å fordele formuen til nærstående mv. vert fastsett.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av underdirektør Svein Atle Michelsen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seksjonsleder Herborg Fiskaa Alvsåker til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Frank Longva til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av advokat Thomas Frøberg til førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring til førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Johan Strand Moldestad som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. oktober 2022 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2022.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Stian Frydenberg Hermansen som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. oktober 2022 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2022.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Siv Remen som statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter fra 1. januar 2023 og inntil videre, dog ikke utover 30. september 2023.

Statsministerens kontor
Janicke Andreassen gis med virkning fra 23. september 2022 kl.12.00 avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet.
(Nyhetssak)