Offisielt fra statsråd 24. august 2007

I statsråd i dag ble det vedtatt utbygging og finansiering av ny riksveg Hauge og Lonevåg i Osterøy, Hordaland. Veien skal stå ferdig i 2011.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. august 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 89 (2006-2007)
Om utbygging og finansiering av rv 567 Hauge – Lonevåg i Osterøy kommune i Hordaland
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet  

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten og i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

Landbruks- og matdepartementet

Fastsettelse av forskrift om totalisatorspill.

3.      Styrer, utvalg m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Oppnevning av norsk grensedelegasjon til felles grenseoppdrag mellom Norge og Russland, samt tilknyttede fullmakter for Utenriksdepartementet.

Medlemmer:

1. Avdelingsdirektør Olav Myklebust, Utenriksdepartementet, Seksjon for traktat-, miljø- og havrett, Nesodden, leder

2. Underdirektør Anniken Ramberg Krutnes, Utenriksdepartementet, Seksjon for traktat-, miljø- og havrett, Asker, nestleder

3. Rådgiver Solveig Rossebø, Utenriksdepartementet, Seksjon for nordområdene, ressurser og Russland, Oslo

4. Ambassadesekretær Bergljot Hovland, Den Kgl. Ambassade, Moskva, Oslo

5. Kartverksjef Knut Ole Flåthen, Statens kartverk, Oslo

6. Overingeniør Trond Eilev Espelund,  Statens kartverk, Ringerike

7. Fylkeskartsjef Liv Margot Iversen, Statens kartverk, Steinkjer

8. Grensekommissær Leif Arne Ljøkjell,  Norges Grensekommissær for den norsk-russiske grense, Sør-Varanger

9. Seniorrådgiver Bjørn Henrik Lund, Politidirektoratet, Oslo

10. Regionsjef Aage S. Josefsen, Norges vassdrags- og energidirektorat, Narvik
(Pressemelding)

4.      Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Anine Hallgren, TV2, over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 27. juni 2007 om ikke å gi innsyn i sak 2007/00498, dokument 1. Klagen tas ikke til følge.

5.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Avdelingsdirektør Henning Henriksen utnevnes til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norges faste delegerte ved De forente nasjoners Europa-kontor og andre internasjonale organisasjoner i Genève som Norge er medlem av, Wegger Christian Strømmen, utnevnes til ambassadør i Washington, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne- og likestillingsdepartementet

Seksjonssjef Gro Reinsborg utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og likestillingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Marianne Hansen utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Seniorrådgiver Helga Daae utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Thorunn Kathrine Bakke utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, Den europeiske union om godtakelse av forordning (EF) nr. 863/2007 om endringer i Schengen-regelverket (beredskapsteam for grensekontroll).

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og Island samt et omforent memorandum vedrørende SAS-samarbeidet. 

Fiskeri- og kystdepartementet

Bevilgningen i 2007 på kap. 1023 Diverse fiskeriformål, post 91 Lån til NOFIMA økes med 16,842 mill. kroner, fra 26 mill. kroner til 42,842 mill. kroner.

Bevilgningen i 2007 på kap. 1023 Diverse fiskeriformål, post 73 Tilskudd til egenkapital NOFIMA endres ikke, slik at bevilgningen opprettholdes på 13,7 mill. kroner.

Olje- og energidepartementet

Samtykke til overskridelse av bevilgningen under kap. 1820 Norges Vassdrags- og energidirektorat, post 22 Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag i forbindelse med leirskredfare i Lier.
(Pressemelding)

 

 

 

Til toppen