Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 24. august 2012

Statsråd ble holdt på Oslo slott 24. august 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 143 S (2011-2012)
Samtykke til ratifikasjon av avtale av 4. juni 2012 om etablering av den nordeuropeiske funksjonelle luftromsblokk mellom Estland, Finland, Latvia og Norge. 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Meld. St. 32 (2011-2012)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2011.

 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 11. juni 2012 til lov om bustøtte (bustøttelova).
Lovvedtak 59 (2011-2012)  Lov nr. 64
Lov om bustøtte skal gjelde frå 1. januar 2013.

 

3. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 25. mai 2012, om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål.

 

4. Klagesaker m.v.

Arbeidsdepartementet

Klagene fra Stian Håpoldøy og Ann Helen Heldal ved Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, over Arbeidsdepartementets avslag av henholdsvis 20. og 24. april 2012 om unntak fra amerikansk trygd, tas ikke til følge.

 

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Raimo Valle gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Rigmor Aasrud.
(Pressemelding)

Arbeidsdepartementet

Riksmegler Kari Gjesteby beskikkes som riksmegler for perioden 1. september 2012 til 31. juli 2015.
Sorenskriver Nils Dalseide oppnevnes som fast stedfortreder for riksmegler Kari Gjesteby.
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Oskar Petter Jensrud utnevnes til avdelingsdirektør i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Linda Lillestøl utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Seniorrådgiver Are Forbord utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Politiadvokat Espen Haug utnevnes til statsadvokat ved Økokrim, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Konstituert lovrådgiver Per Sigvald Wang utnevnes til lovrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Midlertidig beskikkelse av sjef for Kripos Odd Reidar Humlegård som politidirektør, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer, dog ikke utover 31. desember 2012.
(Pressemelding)

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Hilde Kjeksrud Sakariassen som statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. juli 2013.

 

6. Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Bård Vegar Solhjell som settestatsråd for statsråd Grete Faremo ved behandlingen av saker som gjelder Øystein Mælands tjenesteforhold.
(Pressemelding)

Oppnevning av statsråd Grete Faremo som settestatsråd for statsråd Espen Barth Eide ved behandlingen av saker der Norsk utenrikspolitisk institutt er part eller har en tilsvarende sterk interesse i saken.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en frihandelsavtale og en avtale om arbeidstakerrettigheter mellom EFTA-statene og Hongkong SAR, og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Hongkong SAR, alle av 21. juni 2011.

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Montenegro, og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Montenegro, begge av 14. november 2011.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Avtale mellom Norge og Guinea om delvis ettergivelse av Guineas gjeld til Norge, inngås.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Instruks for sikring og beskyttelse av objekter ved bruk av sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret i fred, krise og krig, fastsettes.

Nærings- og handelsdepartementet

Oppnevning av statssekretær Halvard Ingebrigtsen som ny norsk viseguvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD).

Olje- og energidepartementet

Knaben Kraft AS gis tillatelse til bygging av Stølen kraftverk, regulering av Finndalsvatnet og Bergetjørn og overføring av vann mellom Bergetjørn og Finndalsvatnet i Kvinesdal kommune. 

Til toppen