Offisielt fra statsråd 27. april 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. april 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 73 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av beslutning i EØS-komiteen nr. 6/2001 av 25. januar 2001 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Innlemmelse av kommisjonsdirektiv 2000/52/EF om endring av innsynsdirektivet)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 79 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (virksomhetsoverdragelse m.m.)

Ot.prp. nr. 84 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m.

St.meld. nr. 40 (2000-2001)
Om ILOs 88. internasjonale arbeidskonferanse i Genève, 31. mai – 15. juni 2000

St.meld. nr. 41 (2000-2001)
Brann- og eksplosjonsvern

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 77 (2000-2001)
Om lov om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.)
(Pressemelding)

 

Ot.prp. nr. 83 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer m.m.

St.meld. nr. 43 (2000-2001)
Om evaluering av kontantstøtten
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 78 (2000-2001)
Om lov om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.)

Ot.prp. nr. 80 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 19. juni 1997 nr.79 om verdipapirhandel (tiltak mot ulovlig innsidehandel mv.)

Ot.prp. nr. 86 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)

St.meld. nr. 3 (2000-2001)
Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2000

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 81 (2000-2001)
Om lov om notarius publicus

Kulturdepartementet

Ot.prp. nr. 75 (2000-2001)
Om lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout
(Pressemelding)

 

Landbruksdepartementet

Ot.prp. nr. 74 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 20. desember 1974 nr.73 om dyrevern

Ot.prp. nr. 76 (2000-2001)
Om lov om endringar i lov 21. desember 1979 nr. 77 om jordskifte o.a. og i einskilde andre lover

Ot.prp. nr. 85 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer mv. (Hjemmel for norsk merkeordning for landbruksprodukter)

Miljøverndepartementet

St.meld. nr. 39 (2000-2001)
Friluftsliv
Ein veg til høgare livskvalitet

St.meld. nr. 42 (2000-2001)
Biologisk mangfold
Sektoransvar og samordning

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 74 (2000-2001)
Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av rv 4 i Oppland
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 73 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 82 (2000-2001)
Om lov om endringar i lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel
(Pressemelding)

 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sanksjon av vedtaket gjort av Stortinget 1. mars 2001 til lov om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler. Lova tek til å gjelde straks.
Besl. O. nr. 65 Lov nr. 14

Justis- og politidepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 16. juli 1999 nr. 67 om endring i utlendingsloven og enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet. Avsnitt II og IV settes i kraft straks.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Dag Nissen utnevnes til sendemann i Lagos, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Jan Dybfest utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialutsending (ambassaderåd) Leif Sauvik beskikkes som spesialutsending (ministerråd) ved ambassaden i Dar es Salaam, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Sigrid Russwurm beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for økonomiske og finansielle saker ved Norges faste delegasjon til OECD i Paris, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Ingebjørg Støfring beskikkes som spesialutsending (ministerråd) ved ambassaden i Harare, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Gro Anundskaas beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for energisaker ved ambassaden i Washington, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Magnar Sundfør beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for landbruksspørsmål ved Norges faste delegasjon i Genève, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Ole T. Andersen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for helse- og sosialspørsmål ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Nasjonal ekspert ved EU-kommisjonen i Brussel, Gard Titlestad, beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for forskning ved Norges delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av Tove Merete Voldbæk som underdirektør i Justis- og politidepartementet til arbeidet faller bort som følge av overføring til ny domstoladministrasjon, dog ikke utover 31. desember 2002.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Generalsekretær Ørnulf Axel Elseth utnevnes til sokneprest i Domkirken prestegjeld og domprost i Bergen domprosti i Bjørgvin bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Underdirektør Espen Aasen konstitueres som avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forlenget konstitusjon av rådgiver Liv Catrine Klyve som byråsjef i Sosial- og helsedepartementet fra 1. mai 2001 til 31. august 2001.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige av 25. februar 2000 om endringer i konvensjon mellom Norge, Danmark, Finland, Island og
Sverige om inndriving av underholdsbidrag av 23. mars 1962.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 91/2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 97/2000 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn) kan bli bindende for Norge.

Kulturdepartementet

Fordeling av spilleoverskudd til idrettsformål i 2001.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkelen, Nordsjøtildelingene 2000.