Offisielt fra statsråd 28. november 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. november 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 13 (2003-2004)
Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2002 – 30. juni 2003

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 22 (2003-2004)
Om lov om finansiell sikkerhetsstillelse

St.prp. nr. 34 (2003-2004)
Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003
( Pressemelding)

Helsedepartementet

Ot.prp. nr. 21 (2003-2004)
Om lov om endringar i lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse
( Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 20 (2003-2004)
Om lov om endringer i luftfartsloven og om samtykke til at Norge tiltrer Montreal-konvensjonen av 28. mai 1999 om visse ensartede regler for internasjonal luftbefordring
( Pressemelding)

Ot.prp. nr. 23 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover
( Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 33 (2003-2004)
Utskillelse og børsnotering av Agri fra Norsk Hydro ASA
( Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helsedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. november 2003 til lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (Finansieringsansvar for syketransport og reiseutgifter for helsepersonell.)
Besl. O. nr. 4 (2003-2004) Lov nr. 96

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. november 2003 til lov om endringer i folketrygdloven (refusjon for svangerskapskontroll utført av jordmor i privat praksis).
Besl. O. nr. 3 (2003-2004) Lov nr. 97

Landbruksdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. november 2003 til lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 8 (2003-2004) Lov nr. 98
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sosialdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 20. november 2003 til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv.
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 5 (2003-2004) Lov nr. 99

Ikrafttredelse av lov 28. februar 2003 nr. 14 om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. og i enkelte andre lover (statlig overtakelse av deler av fylkeskommunens ansvar for tiltak for rusmiddelmisbrukere). Loven trer i kraft 1. januar 2004.

3. Forskrifter

Barne- og familidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard.

Fastsettelse av forskrift om oppheving av forskrift om statsrefusjon for fylkeskommunens barnevernutgifter til asylsøkende barn og flyktningbarn som er kommet til landet uten foreldre.

4. Delegasjon av myndighet

Landbruksdepartementet

Den myndighet som etter Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. er tillagt Kongen eller departementet legges til Landbruksdepartementet. Landbruksdepartementet kan delegere myndighet videre til Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer med personlige vararepresentanter oppnevnes til Norges Banks hovedstyre:

For perioden 1. januar 2004 – 31. desember 2007:

Medlem: Professor Asbjørn Rødseth, Oslo
Vararepresentant: Cand. oecon. Einar Forsbak, Skedsmo

Medlem: Viseadministrerende direktør Liselott Kilaas, Oslo
Vararepresentant: Professor Per Christiansen, Tromsø

For Perioden 1. januar 2004 – 31. desember 2005:

Medlem: Avdelingsdirektør Vivi Lassen, Oslo

Medlem: Daglig leder Brit Rugland, Stavanger
Vararepresentant: Professor Inger Pettersen, Bodø

Medlem: Førsteamanuensis Øystein Thøgersen, Bergen
Vararepresentant: Førsteamanuensis Ingunn Myrtveit, Oslo

Finansdepartementet får fullmakt til å oppnevne ytterligere en vararepresentant.
( Pressemelding)

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Åge Bernhard Grutle utnevnes til ambassadør i Tokyo med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av politimester Arnstein Øverkil som sjef for politiets sikkerhetstjeneste fram til 15. august 2004.
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Underdirektør Anders Rosenhayn Hovdum konstitueres som underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
( Pressemelding)

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalen ved innlemmelse av direktiv 2003/51/EF om årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse selskapsformer, banker og andre finansinstitusjoner og forsikringsselskaper.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr 20/2003 om opphavsrett (patentdirektivet) kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr 48/2003 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr 60/2003 om arbeidskraftundersøkelser i Fellesskapet kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr 85/2003 om utdanning gjennom idrett kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr 163/2003 om deltakelse i Fellesskapets statistikkprogram kan bli bindende for Norge.

Undertegning av FN-konvensjonen mot korrupsjon av 31. oktober 2003.
( Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Inngåelse av rammeavtale om utviklingssamarbeid mellom Norge og De forente nasjoners utviklingsprogram (UNDP).

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av revidert instruks for Forsvarssjefen.