Offisielt fra statsråd 28. oktober 2011

I statsråd i dag ble generalsekretær Atle Sommerfeldt utnevnt til biskop i Borg bispedømme. Det ble også oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå erfaringene med regjeringens karanteneregler.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. oktober 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 4 S (2011-2012)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/28/EF om å fremme bruken av energi fra fornybare kilder (fornybardirektivet)

Prop. 5 S (2011-2012)
Samtykke til inngåelse av avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Kongeriket Sveriges regjering om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011.

2.      Forskrifter

Olje- og energidepartementet

Fastsetting av forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag).

Samferdselsdepartementet

Fastsetjing av forskrift om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen (vegsikkerhetsforskriften).
(Se pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

3.      Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av Kongens mynde til Samferdselsdepartementet etter § 62 første ledd i veglova til å fastsetja forskrifter om sikkerheitsforvaltning av veginfrastrukturen.
(Se pkt. 2 Forskrifter)

4.      Styrer, utvalg

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal gjennomgå erfaringene med regjeringens karanteneregler:

1.      Professor Inge Lorange Backer (leder),Oslo
2.      Professor Øyvind Østerud, Oslo
3.      Advokat Eli Aasheim, Oslo
4.      Professor Kjell Arne Røvik, Tromsø
5.      Adm. direktør Lars Erik Flatø (Ap), Oslo
6.      Undervisningssjef Åge Rosnes (SV), Askøy
7.      Rektor Inger Enger (Sp), Gausdal
8.      Direktør Gunnar Kvassheim (V), Egersund
9.      Pensjonist Åse Gunhild Woie Duesund (KrF), Grimstad
10.    Styremedlem Thorhild Widvey (H), Oslo
11.    Byråd Liv Røssland (FrP), Bergen
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg om verdier av økosystemtjenester:

Utvalgsleder:
Administrerende direktør              Stein Lier Hansen                Drammen

Utvalgsmedlemmer:
Professor                                    Pål Vedeld                         Ås
Miljøøkonom                               Kristin Magnussen               Fredrikstad
Forsker I                                    Iulie Aslaksen                     Oslo
Professor                                    Claire Armstrong                 Tromsø
Professor                                    Dag Hessen                        Oslo
Direktør                                      Peter Johan Schei                Trondheim
Professor                                    Kjell Arne Brekke                 Oslo
Ass. forskningsdirektør                 Signe Nybø                         Trondheim
Direktør                                      Kristin Sørheim                    Tingvoll
Førsteamanuensis                        Morten Clemetsen               Aurland
Direktør                                      Karl-Göran Mäler                  Stockholm

5.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Aten, Sjur Larsen, utnevnes tillike til ambassadør i Nicosia, Kypros.

Ambassadør i Budapest, Siri Ellen Sletner, utnevnes tillike til ambassadør i Ljubljana, Slovenia.

Seniorrådgiver Therese Løken Gheziel utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Trond Høyde utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Geir Åge Andreassen utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Generalsekretær Atle Sommerfeldt utnevnes til biskop i Borg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Lise Charlotte Ekroll Ingalls utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Jordskiftedommer Knut Klev utnevnes til jordskifterettsleder ved Nedre Buskerud jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommer Olav Torvik utnevnes til jordskifterettsleder ved Sunnmøre jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommer Anbjørn Næss utnevnes til jordskifterettsleder ved Nord-Trøndelag jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Walter Høivik utnevnes til tingrettsdommer ved Fjordane tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Jan Arild Aaserud Pedersen utnevnes til tingrettsdommer ved Tønsberg tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Kjetil Myhrvold utnevnes til tingrettsdommer ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Morten Thomsen utnevnes til tingrettsdommer ved Øst-Finnmark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Mads Magnussen utnevnes til tingrettsdommer ved Asker og Bærum tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Cathrine Bergheim utnevnes til tingrettsdommer ved Sandefjord tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Anders Nesheim konstitueres som tingrettsdommer ved Sandefjord tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert sorenskriver Petter Jean Johnsen som sorenskriver ved Nedre Romerike tingrett med tiltredelse fra 15. februar 2012 til og med 30. juni 2012.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Nina Sollie som lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2011 til og med 30. juni 2012.

Pensjonert tingrettsdommer Sverre Jansen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2011 til og med 31. oktober 2013.

Pensjonert tingrettsdommer Øystein Knudsen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. november 2011 til og med 31. oktober 2013.

Konstituert jordskiftedommer Erik Nord konstitueres som jordskifterettsleder ved Nedre Telemark jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Miljøverndepartementet

Avdelingsdirektør Ingvild Andreassen Sæverud utnevnes til ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Georgia om tilbaketaking av personer.

Finansdepartementet

Ikrafttredelse av en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker med tilhørende protokoll mellom Norge og Seychellene, undertegnet i Paris den 30. mars 2011.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Georgia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Olje- og energidepartementet

Glommens og Laagens Brukseierforening gis fornyet og revidert konsesjon til regulering av Tesse.
(Pressemelding)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen