Offisielt fra statsråd 28. august 2020

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Samisk språk, kultur og samfunnsliv" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. august 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

(Lenker til proposisjoner og meldinger blir aktive kl. 11.45).

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 139 L (2019-2020)
Lov om informasjonstilgang m.m. for den uavhengige kommisjonen som skal gjennomgå og evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien i Norge (Koronakommisjonen)
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Meld. St. 31 (2019-2020)
Samisk språk, kultur og samfunnsliv
Digitalisering
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Olje- og energidepartementet
Ikraftsetting av lov 19. juni 2020 nr. 93 om endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven).
Loven trer i kraft 1. oktober 2020.

3. Delegasjon av myndighet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statens myndighet etter plan- og bygningsloven § 16-2 andre ledd til å foreta ekspropriasjon for å gjennomføre reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal delegeres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

4. Klagesaker m.v.

Statsministerens kontor

Klage fra H. Argeloos over Statsministerens kontors vedtak 11. februar 2020 om avslag på krav om innsyn tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet
Klager fra Hå kommune, Einar Solheim m.fl., Motvind Norge og Tor Helge Haugland m.fl. over Olje- og energidepartementets vedtak 13. desember 2019 om utsatt frist for idriftsettelse for Friestad vindkraftverk i Hå kommune. Klagene tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Statsråd Henrik Asheim overtar i perioden fra og med 1. oktober 2020 til og med 13. januar 2021, hvor statsråd Torbjørn Røe Isaksen etter planen skal avvikle foreldrepermisjon, bestyrelsen av Arbeids- og sosialdepartementet, i tillegg til ansvaret han i dag har for forsknings- og høyere utdanningssaker i Kunnskapsdepartementet.

I perioden statsråd Torbjørn Røe Isaksen etter planen skal avvikle foreldrepermisjon konstitueres statssekretærene Saida Roshni Begum og Vegard Einan som statssekretærer for statsråd Henrik Asheim i Arbeids- og sosialdepartementet.
(Nyhetssak)

Barne- og familiedepartementet
Utnevning av fagrådgiver Trude Elisabeth Sveen til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.