Meld. St. 31 (2019–2020)

Samisk språk, kultur og samfunnsliv — Digitalisering

Meld. St . 31 Samisk språk, kultur og samfunnsliv er en framoverskuende melding om samepolitikken. Meldingen omtaler utviklingstrekk og utfordringer for samisk språk, kultur og samfunnsliv, og tjenestetilbudet til samiske innbyggere. Årets tema er digitalisering. Sametingets årsmelding er særskilt vedlegg.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget