Offisielt fra statsråd 29. november 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. november 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 37 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 135/2002 av 27. september 2002 om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA-EØS-statane i ei fellesskapsordning for sivil krisehandtering

Helsedepartementet

Ot.prp. nr. 22 (2002-2003)
Om lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 23 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (Røykfrie serveringssteder)
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 20 (2002-2003)
Om lov om endring i passloven (økt passgebyr)

Ot.prp. nr. 21 (2002-2003)
Om lov om endringer i aksjelovgivningen m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 39 (2002-2003)
Eierskapssaker vedrørende Raufoss ASA, NOAH Holding AS og Moxy Trucks AS, mv.

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 38 (2002-2003)
Om bompengefinansiering av prosjekter og tiltak i Tønsbergområdet
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd mv.
(  Pressemelding)

3. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer og stedfortredere oppnevnes til Oljeskattenemnda for en periode på 4 år:

Medlemmer:
Advokat Ragnar Østensen (leder), Asker
Advokat Inger Johanne Lund, Asker
Førsteamanuensis Jøril Mæland, Bergen
Assisterende direktør Anders Svor, Oslo
Statsautorisert revisor Jan Olaf Poulsen, Oslo

Stedfortredere:
For Østensen: tingrettsdommer Gudrun Bugge Andvord, Oslo
For Lund: advokat Tore Skar, Vestby
For Mæland: nemndsleder for Utlendingsnemnda Heide Lindsjørn, Oslo
For Svor: direktør Kristin Gulbrandsen, Oslo
For Poulsen: førsteamanuensis Arthur J. Brudvik, Bergen
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede styrking av det rettslige vernet mot diskriminering av funksjonshemmede:

Professor Aslak Syse, Oslo, leder
Advokat Sunniva Berntsen, Bærum
Forbundsleder Gunnar Buvik, Sarpsborg
Selvstendig næringsdrivende Guro Fjellanger, Oslo
Pasientombud og rådgiver Atle Larsen, Oslo
Lagdommer Hedda Remen, Bærum
Fagsjef Sissel Stenberg, Stavanger
Advokat Elisabeth Lea Strøm, Oslo
Professor Jan Tøssebro, Trondheim
(Pressemelding)

4. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Halldor Hustadnes over Nærings- og handelsdepartementets vedtak 25. oktober 2002 om å ikke gi fullt innsyn i sak 2002/4169 dokument 1, sak 2000/5699 dokument 39 og 40 med hjemmel i offentlighetsloven § 11 annet ledd, jf. kongelig resolusjon 14. februar 1986 nr. 351 V 10. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra journalist Jan Årsæther over Nærings- og handelsdepartementets vedtak 23. oktober 2002 om å ikke gi innsyn i vedlegget til dokument 20 i sak 2002/4169, med hjemmel i offentlighetsloven § 5a, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Underdirektørene Gro Halvorsen og Henning Henriksen utneves til avdelingsdirektører ved Statsministerens kontor.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Per Fredrik Ilsaas Pharo konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Steingrim Bull konstitueres som lovrådgiver i Justis- og politidepartementet for to år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av protokoll nr. 12 av 4. november 2000 til Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 56/2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII – Transport (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/96/EF om sikker lasting og lossing av bulkskip) kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 56/2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII – Transport (europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/106/EF om havnestatskontroll) kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 58/2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII – Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn (europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/34/EF om organisering av arbeidstiden) kan bli bindende for Norge.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (statsstøtte) ved innlemmelse av rådsforordning (EF) nr. 1177/2002 om en midlertidig støtteordning for skipsbyggingsindustrien.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2002/14/EF om fastsettelse av en generell ramme for informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere i Det europeiske fellesskap.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XI ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/39/EF om ytterligere åpning for konkurranse på markedet for posttjenester i Fellesskapet.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalen vedlegg XVII om opphavsrett ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/84/EF om følgerett.

Olje- og energidepartementet

Hedmark Energi Kraft AS gis tillatelse til opprusting og utvidelse av Sagnfossen kraftverk i Trysilvassdraget, Hedmark.