Offisielt fra statsråd 30. april 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. april 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 55 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 32/2004 av 19. mars 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekt og levekår

St.prp. nr. 58 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 176/2003 av 5. desember 2003 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/51/EF av 18. juni 2003 om endring av direktiv om årsrekneskapar og konsoliderte rekneskapar for visse selskapsformer, bankar og andre finansinstitusjonar og forsikringsselskap

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

St.meld. nr. 35 (2003-2004)
Felles kamp mot fattigdom
En helhetlig utviklingspolitikk
(Pressemelding)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 56 (2003-2004)
Endring av medlemskap i Statens Pensjonskasse

St.prp. nr. 57 (2003-2004)
Pensjonar frå statskassa

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 66 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner
(Pressemelding)

St.meld. nr. 3 (2003-2004)
Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2003
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 65 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart
(Pressemelding)

St.meld. nr. 36 (2003-2004)
Om virksomheten til Avinor AS
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Kongelig resolusjon av 5. mars 2004 nr. 478 punkt 2 om ikrafttredelse av lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. oppheves.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Gjenstående deler av lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet: § 12 (plikt til å tegne forsikring), § 13 (krav om kommunikasjonsutstyr) og § 14 annet ledd (krav om opplysningsplikt): innsendelse av rapport til tillatelses- og kontrollmyndigheten, trer i kraft 1. juli 2004, for så vidt gjelder ervervsmessig vaktvirksomhet som drives av private.
For ervervsmessig vaktvirksomhet som drives av forvaltningsorgan, jf. loven § 1, gjelder loven fra 1. januar 2005.

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 27. april 2004 til lov om endringer i utlendingsloven (EØS-utvidelsen).
Besl. O. nr. 67 (2003-2004) Lov nr. 19

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ministerråd Wegger Christian Strømmen utnevnes til Norges faste delegerte ved De forente nasjoners Europa-kontor og andre internasjonale organisasjoner i Genève som Norge er medlem av, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Arkivleder Henning Søndergaard utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader Bjørn Erik Kristiansen beordres til stilling som assisterende stabssjef for Implementering ved Det allierte hovedkvarteret for transformasjon. Brigader Kristiansen tilstås midlertidig grad som generalmajor i Luftforsvaret for den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandørkaptein Per Høiby utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
( Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av Anne Hauge Fagernes som konstituert statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fram til og med 18. august 2004.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved besøk i Sverige og Finland 16.-18. mai 2004.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Kristin Krohn Devold med ektefelle ved reise til USA 14.-18. mai 2004.

Kultur- og kirkedepartementet

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2003 til idrettsformål, kr 1 200 000 000, fordeles.

Kultur- og kirkedepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte postene innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, til å disponere opptjente renter av innestående midler, samt disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til idrettsformål, idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.