Offisielt fra statsråd 31. august 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. august 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ot.prp. nr. 107 (2000-2001)
Om ny lov om utenrikstjenesten

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 56 (2000-2001)
Nordisk samarbeid

Finansdepartementet

St.prp. nr. 100 (2000-2001)
Endring i Stortingets vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft i statsbudsjettet for 2001

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 55 (2000-2001)
Om samepolitikken
(Pressemelding)

Landbruksdepartementet

St.prp. nr. 99 (2000-2001)
Om behov for økt bevilgning til naturskadeerstatning i statsbudsjettet for 2001.

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 108 (2000-2001)
Om lov om endringer i diverse lover for å fjerne hindringer for elektronisk kommunikasjon

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ikraftsetting av lov 30. juni 2000 nr. 57 om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og i enkelte andre lover og § 11-8 i lov 15. juni 2001 nr. 90 om endringer i folketrygden. Loven trer i kraft fra 1. januar 2002.

Samferdselsdepartementet

Ikraftsetting av lov 15. juni 2001 nr. 88 om endring i lov 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel. Lovendringen trer i kraft 1.oktober 2001.
(Pressemelding)

 

Ikraftsetting av lov 15. juni 2001 nr. 83 om endringer i lov 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven) m.m. Loven trer i kraft 1. september 2001.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Tillatelse for Posten Norge BA til å utgi og godta bruk av frimerker og andre frankeringsmidler der Norge eller Noreg forekommer. Tillatelsen trer i kraft 1. oktober 2001 og gjelder inntil videre.

3. Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Forskrift om endring av forskrift av 7. februar 1992, nr. 77 om gjennomføring av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråds resolusjon nr. 733 av 23. januar 1992 endres.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 11. november 1983 nr. 1608 til lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn.

Fastsettelse av forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling.
(Pressemelding)

 

Kulturdepartementet

Fastsettelse av forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov av 15. juni 2001 nr. 73 om organisert kampaktivitet som tillater knockout.
(Se også pkt. 5 Styrer, utvalg)
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven) §§ 9-4 og 10-2 til Samferdselsdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Følgende medlemmer oppnevnes til en delegasjon til De forente nasjoners 56. ordinære generalforsamling:

Utenriksminister Thorbjørn Jagland, leder
Statsråd Anne Kristin Sydnes
Statssekretær Raymond Johansen
Statssekretær Sigrun Møgedal
Ambassadør Ole Peter Kolby

Stortingsrepresentant Tom Thoresen
Stortingsrepresentant Gunhild Øyangen
Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen
Stortingsrepresentant Jon Lilletun
Stortingsrepresentant Per Ove Width
Stortingsrepresentant Petter Løvik

Stortingsrepresentant Reidun Gravdahl
Stortingsrepresentant Sverre Myrli
Stortingsrepresentant Finn Kristian Marthinsen
Stortingsrepresentant Øyvind Vaksdal

Stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli
Stortingsrepresentant Inge Myrvoll

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å oppnevne ytterligere delegerte, vararepresentanter, observatører og rådgivere for delegasjonen.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for gjennomgang av Arbeidsmiljøloven:

Medlem Varamedlem

Ingeborg Moen Borgerud, leder

Advokat Ellen Risøe, OsloLege Geir Riise, Oslo

Ass. dir. Siri Røine, OsloAdvokat Per Kristian Knutsen, Oslo

Sekretær Trine Lise Sundnes, OsloFørstesekretær Per Gunnar Olsen, Oslo

Advokat Inger Elisabeth Meyer, Advokat Rune Dyrvik, Bærum

Asker

Rådgiver Finn Berge Haaland, 2. nestleder Lisbeth Eliasson, Oslo

Nannestad

Utredningssjef Nina Sverdrup, Oslo Utredingssjef Anders Kleppe, Oslo

Avd.dir. Odd Bøhagen, OsloUnderdirektør Tormod Narum, Oslo

Underdirektør Synnøve Nymo, OsloAvdelingsdirektør Inge Skeie, Oppegård

Rådgiver Kirsti Bastholm, OsloAvdelingsdirektør Kjell Grønnevet, Nesodden

Ekspedisjonssjef Gundla Kvam,Avdelingsdirektør Thorfrid Hansen, Oslo

Bærum

Eksp.sj. Toril Roscher-Nielsen, OsloAvdelingsdirektør Per Bleikelia

Daglig leder Jan Henrik Nygård,Direktør Toril Flåskjer, Bærum

Florø

Avdelingssykepleier Jan MortenSjefslege Signy Midtbøe Riisnes, Stavanger

Andreassen, Gjøvik

Direktør Lars Wilhelmsen, OsloSeniorrådgiver Yngvar Åsholt, Asker

Direktør Ivar Leveraas, OsloDistriktssjef Hallgerd Sjøvoll

(Pressmelding)

 

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til klagenemnda for petroleumsskatt etter petroleumsskatteloven § 6 nr. 1 bokstav d for en periode på 4 år:

Byrettsdommer Anne Magnus, Oslo (leder)
Herredsrettsdommer Liv Ingunn Mikelsen, Bærum (nestleder)
Utredningssjef Juul Bjerke, Ski
Konsulent Alv-Magnus Grindal, Bærum
Statsautorisert revisor Steinar Farstad, Gjøvik
Advokat Grete Dybsjord, Bærum (ny)
Advokat Gaute Skirbekk, Oslo (ny)

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede stillingen til kvinner som utsettes for vold (kvinnevoldsutvalget):

Rådgiver Nita Kapoor, Oslo (leder)
Prof. dr. med. Berit Schei, Trondheim
Rådgiver Rachel Paul, Bærum
Daglig leder Tove Smaadahl, Trøgstad
Familierådgiver Øyvind Aschjem, Langesund
Psykolog Solveig Bø Vatnar, Molde
Avdelingsdirektør Wenche L. Kverneland, Oslo
Juridisk rådgiver Astri Aas-Hansen, Asker
Sjefskonsulent Erik Normann, Oslo
Politimester Truls Fyhn, Tromsø
Domprost Tor Berger Jørgensen, Bodø
Forsker Øystein Guldvåg Holter, Oslo
(Pressemelding)

 

Kulturdepartementet

Følgende medlemmer og personlige varamedlemmer oppnevnes i perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2005 til godkjenningsnemnd for organisert kampaktivitet som tillater knockout:

Leder: advokat Niels R. Kiær
Vara:underdirektør Trude Myklebust

Medlem:internasjonal dommer i taekwondo Jessica Stenholm
Varamedlem:kampdommer og overlege Morten Hekneby

Medlem:overlege Ingunn R. Rise
Varamedlem:avdelingsoverlege Tor Ingebrigtsen
(Se også pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norges faste representant ved Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) i Paris, ambassadør Per Ludvig Magnus, utnevnes til assisterende utenriksråd med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Regionalrådgiver Svein Sevje utnevnes til sendemann i Damaskus, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Jens-Petter Kjemprud utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Marianne Loe utnevnes til ambassaderåd og beordres til tjeneste ved ambassaden i Tokyo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Hans Pettersson utnevnes til ulønnet konsul i Örnsköldsvik, Sverige.

Arild Haugan utnevnes til ulønnet konsul i Ho Chi Minh City, Vietnam.

Generalmajor Jan Fredrik Blom beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Washington og oppnevnes som nasjonal representant ved NATOs Atlanterhavskommando, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Ivar Lars Viddal beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Helsingfors, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Landbruksdirektør Ottar Befring åremålsutnevnes til fylkesmann i Møre og Romsdal fra det tidspunkt og for den periode Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Prosjektdirektør Kristin Hille Valla åremålsutnevnes til fylkesmann i Oppland fra det tidspunkt og for den periode Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

 

Stortingsrepresentant Svein Ludvigsen åremålsutnevnes til fylkesmann i Troms fra det tidspunkt og for den periode Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.
(Pressmelding)

 

Tor Suhrke åremålsbeskikkes som direktør i Direktoratet for brann- og elsikkerhet med tiltredelse ved etatens opprettelse 1. januar 2002 til utløpet av hans avtalte åremålsperiode 14. august 2002.

Fiskeridepartementet

Rådgiver Ann Kristin Westberg utnevnes til underdirektør i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Rådgiver Dagfinn Christian Selvaag konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Viseadmiral Eivind Colin Hauger-Johannessen beordres til tjeneste som sjef for Militærmisjonen i Brüssel med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Generalmajor Svein Ivar Hansen utnevnes til generalløytnant i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som stabssjef i Forsvarets overkommando med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Erik Hernes åremålsbeskikkes som administrerende direktør for Forsvarets logistikkorganisasjon for en periode på seks år fra 1. oktober 2001.

Kontreadmiral Jan Reksten beordres til tjeneste som sjef for Fellesstaben i Forsvarets overkommando med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Brigader Torgeir Hagen utnevnes til generalmajor i Hæren og beordres til tjeneste som sjef for Etterretningsstaben i Forsvarets overkommando med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Flaggkommandør Alv Håkon Klepsvik beordres til tjeneste som Kommandør for Sjøstridskreftene i Nord-Norge og tilståelse av midlertidig høyere grad som kontreadmiral i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Martha Rubiano Skretteberg utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Underdirektør Øyvind Christensen utnevnes til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Jordskiftekandidat Øystein Skappel beskikkes som jordskiftedommer ved Nordfjord jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Stig Roar Husby konstitueres som avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet for perioden fram til 2. januar 2003.

Olje- og energidepartementet

Avdelingsdirektørene Gunnar Gjerde og Villa Kulild utnevnes til ekspedisjonssjefer i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

(Pressemelding)

 

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Statsråd Karita Bekkemellem Orheim oppnevnes som settestatsråd for statsråd Ellen Horn for å gi forhandlingsmandat og å godkjenne forhandlingsresultatet vedrørende garantiinntekt for kunstnere.
(Pressemelding)

 

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en avtale om endring av protokoll 3 i Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol av 27. november 1992.
(Pressemelding)

 

Inngåelse av en luftfartsavtale mellom Norge og Sør-Afrika, samt et omforenet memorandum og en noteveksling.
(Pressemelding)

 

Anmodning fra Sivilombudsmannen om å gi inntil to sikkerhetsklarerte medarbeidere ved Sivilombudsmannens kontor adgang til innsyn i dokument nr. 7-14, 16, 17, 19, 21 og 23-26 i sak nr. 1998/05630, i samsvar med lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen av 22. juni 1962 § 7, jf. lov om rettergangsmåten for tvistemål av 13. august 1915 § 204. Anmodningen tas til følge.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Undertegning av en avtale mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i den Russiske Føderasjon om konsolidering av gjeld til Norge.

Undertegning av en avtale mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i den Islamske Republikken Pakistan om konsolidering av gjeld.

Undertegning av en avtale mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Republikken Ecuador om konsolidering av gjeld.

Undertegning av en avtale mellom Regjeringen i Kongeriket Norge og Regjeringen i Republikken Senegal om konsolidering av gjeld til Norge.

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av instruks om Etterretningstjenesten.

Kommunal- og regionaldepartementet

Godkjenning av våpen og flagg for Re kommune, Vestfold.

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Vestfold 2000-2003.
(Pressemelding)

 

Godkjenning av Oslo kommuneplan 2000.
(Pressemelding)

 

Godkjenning av Akershus fylkesplan 2000.
(Pressemelding)

 

Maridalen landskapsvernområde i Oslo kommune vernes.
(Pressemelding)

 

I medhold av lov om naturvern fredes følgende barskogområder:

Lian naturreservat, Rana kommune, Nordland fylke
Sjøforsen naturreservat, Hemnes kommune, Nordland fylke
Eidsvatnet naturreservat, Bindal kommune, Nordland fylke
Grønlidalen naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland fylke
Storhaugen naturreservat, Brønnøy kommune, Nordland fylke
Simle naturreservat, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylke
Gartlandselva naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke
Sanddøldalen naturreservat, Grong og Lierne kommuner, Nord-Trøndelag fylke
Solem naturreservat, Grong kommune, Nord-Trøndelag fylke
Litlstøelva naturreservat, Flatanger kommune, Nord-Trøndelag fylke
Skjellådalen naturreservat, Flatanger og Osen kommuner, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag
fylker
Flenga naturreservat, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag fylke
Langdalen naturreservat, Overhalla kommune, Nord-Trøndelag fylke
Finnvollvatnet naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag fylke
Røyklibotnet naturreservat, Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylke
Himmelriket naturreservat, Leksvik kommune, Nord-Trøndelag fylke
Seterelva naturreservat, Osen kommune, Sør-Trøndelag fylke
Rundfjelldalselva naturreservat, Roan kommune, Sør-Trøndelag fylke
Granholvatnet naturreservat, Roan kommune, Sør-Trøndelag fylke
Skjerva naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke
Kariholet naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke
Sekken naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke
Hildremsvatnet naturreservat, Bjugn kommune, Sør-Trøndelag fylke
Nordelva naturreservat, Bjugn og Rissa kommuner, Sør-Trøndelag fylke
Grytelva naturreservat, Hitra kommune, Sør-Trøndelag fylke
Lauglolia naturreservat, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylke
Kvasshylla naturreservat, Midtre Gauldal og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag fylke
Henfallet naturreservat, Tydal kommune, Sør-Trøndelag fylke

Samtidig oppheves følgende:

Kgl. res. av 6. februar 1987 om opprettelse av Sekken naturreservat, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke

Kgl. res. av 6. februar 1987 om opprettelse av Sundsberga-Lauglolia naturreservat Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylke, endret ved Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 3. september 1990.

Kgl. res. av 4. desember 1992 om opprettelse av Øvre-Sanddøldal naturreservat, Lierne og Grong kommuner, Nord-Trøndelag fylke

Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 13. desember 1995 om midlertidig vern av Nordelva naturreservat i Rissa kommune, Sør-Trøndelag fylke

Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 30. januar 1997 om midlertidig vern av Langdalen naturreservat, Overhalla kommune, Sør-Trøndelag fylke

Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 27. april 1999 om midlertidig vern av Skjellådalen naturreservat i Flatanger og Osen kommuner, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker

Direktoratet for naturforvaltnings vedtak av 10. mars 1997 om midlertidig vern av Litlstøelva naturreservat i Flatanger kommune, Nord-Trøndelag fylke
(Pressemelding)

 

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av Sigyn-feltet.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2001 under kap. 676, post 70 Kompetansesentra m.m. overskrides med inntil 2,5 mill. kroner, mot tilsvarende innsparinger av bevilgningene under kap. 674, post 21 med 1,5 mill. kroner og kap. 675, post 21 med 1 mill. kroner.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Riket inndeles i Helseregion Sør, Helseregion Øst, Helseregion Vest, Helseregion Midt-Norge og Helseregion Nord.
(Pressemelding)

 

Opprettelse av Helse Sør RHF, Helse Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF, med hjemmel i § 8 i lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m.

Medlemmer av styret for Helse Sør RHF, Helse Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF, herunder leder og nestleder, er som bestemt i kongelig resolusjon av 6. juli 2001.
(Pressemelding)