Offisielt fra statsråd 31. mai 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. mai 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr.65 (2001-2002)
Om jordbruksoppgjøret 2002 – endringer i statsbudsjettet for 2002 m.m.

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 88 (2001-2002)
Om lov om endring i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v.

Fiskeridepartementet

Ot.prp. nr. 90 (2001-2002)
Om lov om endring i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. (havne- og farvannsloven)

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 67 (2001-2002)
Om endringer på statsbudsjettet for 2002 under Justis- og politidepartementet (Vardåsen leir mv.)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 33 (2001-2002) ( Samisk versjon)
Tilleggsmelding til St.meld. nr. 55 (2000-2001) Om samepolitikken
( Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 85 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner

Ot.prp. nr. 87 (2001-2002)
Om lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Ot.prp. nr. 86 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 91 (2001-2002)
Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

St.prp. nr. 66 (2001-2002)
Om valg av trasékorridor for Ringeriksbanen m.m.
( Pressemelding)

linkdoc133468#docSt.prp. nr. 68 (2001-2002)
Forsert utbygging av E6 gjennom Østfold. Finansiering av ny Svinesundsforbindelse gjennom en felles bompengeordning med Sverige. Revidert fase 1 av Østfoldpakka.
( linkdoc133526#docPressemelding)

Sosialdepartementet

linkdoc133437#docOt.prp. nr. 89 (2001-2002)
Om lov om endring i alkoholloven (likebehandling av øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent)

Utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc133434#docSt.meld. nr. 34 (2001-2002) ( linkdoc133469#docSamisk versjon)
Kvalitetsreformen
Om høyere samisk utdanning og forskning
(Pressemelding)

linkdoc133432#docSt.meld. nr. 35 (2001-2002)
Kvalitetsreformen
Om rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høgskolesektoren
( linkdoc133499#docPressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 18. april 2002 til lov om endringer i skattelovgivningen.
Besl. O. nr. 44 Lov nr. 16

Forsvarsdepartementet

Ikrafttredelse av lov 19. januar 2001 nr. 3 om endringer i lov 17. juli 1953 nr. 28 om Heimevernet og lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (heving av aldersgrenser for militær teneste). Loven trer i kraft 1. juli 2002.

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om prøveordning med påtalekompetanse for lensmenn til å overføre saker til konfliktråd.

Miljøverndepartementet

Forskrifter for Hardangervidda nasjonalpark, Skaupsjøen/Hardangerjøkulen landskapsvernområde og Møsvatn Austfjell landskapsvernområde endres.
(Pressemelding)

4. Styrer, utvalg

Utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Forum for kompetanse og arbeidsliv:

Leder:
Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet, Oslo

Statsråder:
Finansminister Per-Kristian Foss, Oslo
Fiskeriminister Svein Ludvigsen, Hillesøy
Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman, Bergen
Sosialminister Ingjerd Schou, Spydeberg
Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen, Oslo
Kommunal- og regionalminister Erna Solberg, Bergen

Organisasjoner/institusjoner:
Assisterende direktør Eva Lian, Kommunenes Sentralforbund, Oslo
Annen nestleder Finn-Erik Thoresen, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
Direktør Sigrun Vågeng, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oslo
Direktør Kim Nordlie, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Oslo
Første nestleder Dag Arne Kristensen, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Oslo
Statens personaldirektør Per Engebretsen, Oslo
Leder Per Kristian Sundnes, Akademikerne, Lørenskog
Generalsekretær Sturla Bjerkaker, Voksenopplæringsforbundet, Oslo
Daglig leder Ingeborg Bø, Norsk Forbund for Fjernundervisning, Bærum
Fag- og forskningsansvarlig Inger Marie Skinderhaug, Studentenes Landsforbund/Norsk
Studentunion, Oslo
Kampanjeleder Anne Berit Andøl, Elevorganisasjonen, Oslo
Leder Kirsti Koch Christensen, Det norske universitets- og høgskolerådet, Bergen
Utviklingssjef Arild Bryde, Arbeidsgiverorganisasjonen NAVO, Oslo
Nestleder Per Aahlin, Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon, Nittedal

5. Klagesaker m.v.

Finansdepartementet

Klage fra USBL over Finansdepartementets vedtak 18. oktober 2001 om avslag på søknad om konsesjon som finansieringsforetak. Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Gustav Nesset over vedtak om bruksrett til anleggsveien mellom Haugen og Kvinen kraftverk i Sirdal kommune, Vest-Agder. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Harare, ambassadør Arild Eik, utnevnes til sendemann i Kuala Lumpur, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Manfred Middendorff utnevnes til ulønnet konsul i Hannover, Tyskland.

Carl-Christian Ehlers utnevnes til ulønnet konsul i Kiel, Tyskland.

Finansdepartementet

Underdirektør Espen Aasen konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst, midlertidig brigader, Robert Mood utnevnes til brigader i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandør Atle Torbjørn Karlsvik utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstene, midlertidige brigaderer, Tom Henry Knutsen og Arne Hustvedt utnevnes til brigaderer i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberst Stein Erik Nodeland utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnantene, midlertidige oberster, Kjell Hanstad, Svein Ruderaas og Per Erik Rønning utnevnes til oberster i Infantriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Steinar Amundsen utnevnes til oberst i Kavaleriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandørkapteinene Arne Morten Grønningsæter, Terje Landmark og Thomas Tor Wedervang utnevnes til kommandører i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnantene Finn Kristian Hannestad og Harald Hiorth utnevnes til oberster i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helsedepartementet

Assisterende fylkeslege Ole Mathis Hetta utnevnes til fylkeslege i Rogaland med tiltredelse fra det tidspunkt Helsedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Rådgiver Torgeir Knutsen utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.
(Pressemelding)

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av vedlegg XIII ved innlemmelse av direktiv 2001/106/EF om havnestatskontroll i EØS-avtalen.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av vedlegg XIII ved innlemmelse av direktiv 2001/96/EF om sikker lasting og lossing av tørrbulkskip i EØS-avtalen.

Miljøverndepartementet

Gjesåssjøen i Åsnes kommune i Hedmark fylke fredes som naturreservat.
( linkdoc133529#docPressemelding)