Offisielt fra statsråd 31. januar 2020

I statsråd i dag ble Elisabeth Sørbøe Aarsæther åremålsbeskikket som direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for en periode på seks år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. januar 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser mv.

Justis- og beredskapsdepartementet
Kunngjøring av Stortingets vedtak 7. januar 2020 om endringer i Grunnloven.

2. Forskrifter

Landbruks- og matdepartementet
Forskrift om jakt på reinsdyr som eies fastsettes.
(Nyhetssak)

3. Styrer og utvalg mv.

Finansdepartementet
Oppnevning av medlemmer til Rådet for Statistisk sentralbyrå for perioden 2020-2023:

Stabsdirektør Birger Vikøren, Oslo (leder)
Professor Claire Armstrong, Tromsø
Professor Grete Brochmann, Oslo
Fagdirektør Marta Ebbing, Bergen
Administrerende direktør Jørgen Elmeskov, Danmark
Visedirektør Astrid Undheim, Trondheim
Stabssjef Helge Veum, Ålesund
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser mv.

Statsministerens kontor
Sertifisør Frøydis Høyem utnevnes til statssekretær for statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet med virkning fra 31. januar 2020 kl. 12.00.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i New Delhi, India, Hans Jacob Frydenlund, tillike til ambassadør i Thimpu, Bhutan.

Utnevning av ambassadør i Buenos Aires, Argentina, Lars Ole Vaagen, tillike til ambassadør i Asunción, Republikken Paraguay.

Utnevning av ambassadør i Buenos Aires, Argentina, Lars Ole Vaagen, tillike til ambassadør i Montevideo, Republikken Uruguay.

Utnevning av underdirektør Nicholas Stivang til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Marte Røst Veflingstad til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Elisabeth Pedersen Lange til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Bodil Blaker til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther som direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) fastsettes.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/760 om europeiske langsiktige investeringsfond.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1131 om pengemarkedsfond.