Offisielt fra statsråd 6. april 2001

Offisielt fra statsråd 6. april 2001

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. april 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.meld. nr. 33 (2000-2001)
Om Noregs deltaking i den 55. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 54. generalforsamling

St.meld. nr. 35 (2000-2001)
Norges deltakelse i Europarådet i 2000
(Pressemelding)

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 57 (2000-2001)
Om lov om barnetrygd (barnetrygdloven)

Fiskeridepartementet

Ot.prp. nr. 65 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr mv. (vederlag ved tildeling av konsesjoner for matfiskoppdrett av laks og ørret)
(Pressemelding)

 

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 58 (2000-2001)
Lov om endringer i svalbardloven m.m. (innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 59 (2000-2001)
Om lov om endring i midlertidig lov 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven)

Ot.prp. nr. 63 (2000-2001)
Om lov om endring i tvistemålslova (trygd for sakskostnader)

St.prp. nr. 67 (2000-2001)
Erstatning til norske statsborgere som satt i japansk fangenskap under 2. verdenskrig
(Pressmelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 34 (2000-2001)
Om distrikts- og regionalpolitikken
(Pressmelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.meld. nr. 36 (2000-2001)
SND: Ny giv, ny vekst, nytt næringsliv
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 68 (2000-2001)
Budsjettkonsekvensar for 2001 knytta til gjennomføring av tilrådde tiltak i St.prp. nr. 36 (2000-2001) Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE

Ot.prp. nr. 56 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning og fordeling av energi m.m. (energiloven)
(Pressemelding)

 

St.meld. nr. 37 (2000-2001)
Om vasskrafta og kraftbalansen
(Pressemelding)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot.prp. nr. 62 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (endring og utvidelse av tilsynet med tjenester i omsorgsboliger og andre hjemmebaserte tjenester og forlengelse av virketiden for kapittel 6A)
(Pressemelding)

 

Ot.prp. nr. 64 (2000-2001)
Om lov om endringer i folketrygdloven (samleproposisjon våren 2001)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ot.prp. nr. 60 (2000-2001)
Om lov om endring av lov 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven)

Ot.prp. nr. 61 (2000-2001)
Om lov om endringer i apotekloven og legemiddelloven

Ot.prp. nr. 66 (2000-2001)
Om lov om helseforetak m.m.
(Pressemelding)

 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 20. mars 2001 til lov om endringer i avgiftslovgivningen (Utsatt opphevelse av investeringsavgiftsloven mv.)
Besl. O. nr. 68 Lov nr. 11

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2000 til lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, lov 9. desember 1966 nr. 1 om hevd og lov 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre. Loven trer i kraft fra den tid konvensjonen trer i kraft for Norge.
Besl. O. nr. 12 Lov nr. 12

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 26. januar 1990 om garantiordningen for fiskere.

Olje- og energidepartementet

Forskrift om endring i forskrift 2. juni 1960 nr. 1 om rett til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep blir endret.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Forskrift om endring i forskrift 2. juni 1960 nr. 2 om rett til å foreta eiendomsinngrep blir endret.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 2. juni 1995 nr. 517.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

4. Delegasjon av myndighet

Olje- og energidepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom §§ 20 og 25 og delegasjon av Kongens myndighet i tilknytning til konsesjoner gitt etter lov 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene til Olje- og energidepartementet.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 16-1 første ledd.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

5. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for revisjon av umyndiggjørings- og vergemålslovgivningen:

Professor dr.jur. Peter Lødrup, Bærum (leder)
Utvalgsmedlemmer:
Lagdommer Regine Ramm Bjerke, Oslo
Avdelingsdirektør Eirik Bunæs, Oslo
Forbundsleder Sidsel Grasli, Oslo
Juridisk spesialrådgiver Anne Margrete Grøsland, Oslo
Overformynder Marianne Lianes, Molde
Pensjonist Odd J. Pettersen, Drammen
Professor dr. med. Bjarne Waaler, Oslo
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til nemnder og klagenemnd i medhold av forskrifter av 27. juli 1990 om erstatning til fiskere og om kompensasjon til fiskere for tapt fangsttid i petroleumsvirksomheten fra 23. april 2001 for 2 år:

I. Nemnd for behandling av krav om erstatning som følge av beslagleggelse av fiskefelt etter petroleumsloven § 8-2:

1. Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder
Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund
2. Spesialrådgiver Torunn Jørgensen, Oljedirektoratet
Varamedlem: Sjefingeniør Kjell Arild Anfinsen, Oljedirektoratet
3. Rådgiver Robert Misund, Fiskeridirektoratet
Varamedlem: Førstekonsulent Randi S. Sletten, Fiskeridirektoratet

II. Nemnd for behandling av krav om erstatning for tap som følge av forurensing og avfall etter petroleumsloven § 8-3 og skadevoldende innretninger etter petroleumsloven § 8-5:

1. Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder
Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund
2. Advokat Oluf Bjørndal, Oljeindustriens Landsforening
Varamedlem: Seksjonssjef Anders Mjelde, Oljeindustriens Landsforening
3. Janet Bakke, Norges Fiskarlag
Varamedlem: Didrik Vea, Norges Fiskarlag

III. Nemnd for behandling av søknad om kompensasjon for tapt fangsttid ved lokalisering, opptak og ilandbringelse av skrap som ikke stammer fra petroleumsvirksomheten:

1. Sorenskriver Bjørn Solbakken, Sorenskriveren i Karmsund, leder
Varamedlem: Herredsrettsdommer Svein Åge Skålnes, Sorenskriveren i Karmsund
2. Rådgiver Robert Misund, Fiskeridirektoratet
Varamedlem: Rådgiver Elisabeth Haavig Bakke, Fiskeridirektoratet
3. Janet Bakke, Norges Fiskarlag
Varamedlem: Didrik Vea, Norges Fiskarlag

IV. Felles klagenemnd for behandling av klager over vedtak fattet av en av de ovennevnte nemnder:

1. Førstelagmann Erik A. Foss, Gulating lagmannsrett, leder
Varamedlem: Lagmann Steinar Trovåg, Gulating lagmannsrett
2. Senior juridisk rådgiver Ellen B. Solberg, Norske Conoco
Varamedlem: Advokat Catherine M. Støle, Statoil
3. Sjefingeniør Åse Katrine Thomsen, Oljedirektoratet
Varamedlem: Sjefingeniør Kjell L. Nilsson, Oljedirektoratet
4. Fung. avdelingsdirektør Lisbeth W. Plassa, Fiskeridirektoratet
Varamedlem: Seniorrådgiver Arne Wåge, Fiskeridirektoratet
5. Jakob Magnar Jakobsen, Norges Fiskarlag
Varamedlem: Karl Sæther, Norges Fiskarlag
(Pressemelding)

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Konstituert underdirektør Otto Hjorth Mamelund utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Helge Ystgaard utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiverne Siren Gjerme Eriksen og Tanja Kristine Hegge utnevnes til underdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Ståle Torstein Risa konstitueres som avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Oddvar Lægreid beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Colombo, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Jan Edøy beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for regionale og kommunale spørsmål ved Norges delegasjon til Den europeiske union, Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Seksjonssjef Bjørn Wikstrand utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Knut Thonstad utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert avdelingsdirektør Bjarne Stakkestad utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Per Mathis Kongsrud utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forskningssjef Knut Moum konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Seniorrådgiver Harald Støren konstitueres som underdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Generalmajor Nils Georg Fosland beordres i stillingen som kommandør for Landstridskreftene i Sør-Norge med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Underdirektør Karin Margrethe Bugge konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 31. desember 2001.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Ketil Nordgård konstitueres som underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra 1. april 2001.

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Trond Giske som settestatsråd for statsråd Ellen Horn i Kulturdepartementets behandling av saker som gjelder vedtak som følge av lov 23. juni 2000 nr. 52 om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner.
(Pressemelding)

 

Oppnevning av statsråd Otto Gregussen som settestatsråd for statsråd Hanne Harlem i Justis- og politidepartementets behandling av klagen over fylkesmannens vedtak 19. desember 2000 om å ikke pålegge styret i Anders Jahres humanitære stiftelse et forbud mot å intervenere i rettstvist på Cayman Island og vedtak 8. februar 2001 om at avgjørelsen ikke var et enkeltvedtak som kunne påklages.

Kulturdepartementet

Statsgaranti for utstillingen "Naturvisjoner" ved Bergen Kunstmuseum. Garantien gjelder i tidsrommet 23. april – 16. september 2001.